น.ท.อนุชา คำสุข
ผบ.ฝูง.๕๖๑ บน.๕๖

วิสัยทัศน์ : เราจะมุ่งมั่นเป็นหน่วยสนับสนุนที่มีคุณภาพ โดยตระหนักถึงประสิทธิภาพ และความปลอดภัยเป็นสำคัญ
ภารกิจ :  เตรียมและปฏิบัติการใช้กำลังทางอากาศตามอำนาจหน้าที่ที่กองทัพอากาศกำหนด มีผู้บังคับฝูงบิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
คำขวัญ : Small in Number Big in Capability

 

K-MAP ของฝูงบิน ๕๖๑