น.ท.ธนากร ศิลป์พูลเกิด
หน.ผยก.บน.๕๖


K-MAP ของแผนกยุทธการ