น.ท.จักรพงศ์ กริชฤทธิเศรษฐ์
หน.ผกบ.บน.๕๖

วิสัยทัศน์ : ดำเนินงานด้านกิจการส่งกำลังบำรุงได้เป็นมาตรฐาน มีความทันสมัยในการ บริหารงานให้บรรลุยุทธศาสตร์ของ กองบิน ๕๖ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ภารกิจ : อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ ควบคุม และดำเนินการเกี่ยวกับกิจการ ส่งกำลังบำรุง มีหัวหน้าส่งกำลังบำรุง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
คำขวัญ : TO BE EFFICINEY & EFFECTIVE (มุ่งสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล)

ประวัติความเป็นมา
ตามอัตราเฉพาะกิจ ทอ.๓๙ ได้ยกระดับจากฝ่ายส่งกำลังบำรุงแผนกอำนวยการ กองบังคับการ กองบิน ๕๖ มาเป็นแผนกส่งกำลังบำรุงกองบังคับการ กองบิน ๕๖  ตั้งแต่ ต.ค.๓๙ เป็นต้นมา

 

K-MAP ของแผนกส่งกำลังบำรุง