ร.ท.ปกรณ์ เสนาะกรรณ
รอง หน.ฝทสส.บก.บน.๕๖
ทำการแทน
หน.ฝทสส.บก.บน.๕๖

วิสัยทัศน์ : พัฒนาคนพัฒนาระบบเครือข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารเพื่อให้กองบิน ๕๖
.................ก้าวไปสู่ฐานบินปฏิบัติการหน้าชั้นนำในภูมิภาค (One Of The Best FOB in ASEAN)
ภารกิจ : วางแผนอำนวยการประสานงานควบคุมกำกับพัฒนาและดำเนินการด้านระบบบัญชาการ และควบคุมเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
..............และการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
คำขวัญ : รอบรู้ เข้าถึงเทคโนโลยี มีความรับผิดชอบ