น.ท.สิงห์ สาริกา
หน.ผขว.บน.๕๖

วิสัยทัศน์ " สร้างเสริมการเรียนรู้ สู่ระบบข่าวกรองมืออาชีพ "การจัดการความรู้ใน องค์กร และพัฒนากำลังพลให้มีความรู้อย่างแท้จริง สามารถให้ข้อมูลแก่ ผบช. และหน่วย ปฏิบัติได้อย่างทันเวลา ถูกต้อง ครบถ้วน และปลอดภัย มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ในการปฏิบัติงานให้เป็นประโยชน์สูงสุด และ สามารถนำความรู้มา ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภารกิจ : อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ ควบคุม และดำเนินการเกี่ยวกับการ ข่าวกรองทางอากาศ การต่อต้านการข่าวกรองเชิงรุก การรวบรวมข่าวสารข่าวกรอง  เพื่อความมั่นคงที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ ภารกิจของหน่วยในพื้นที่รับผิดชอบและจังหวัด ใกล้เคียง เพื่อสนับสนุนการใช้กำลังทางอากาศ และ การรักษาความปลอดภัยที่ตั้งของหน่วย มีหัวหน้าการข่าว เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ประวัติความเป็นมา
แผนกการข่าว เริ่มจัดตั้ง เป็นฝ่ายการข่าว ขึ้นตรงต่อ แผนกอำนวยการ บก.บน.๕๖ (ตามอัตรา ทอ.๐๖) ต่อมา ฝ่ายการข่าว ปรับอัตราเป็น แผนกการข่าว ขึ้นตรงต่อ  บก.บน.๕๖ พล.บ.๔ บยอ. ตามอัตรา ทอ.๓๙ เมื่อ ๑ ต.ค.๓๙ ปัจจุบัน แผนกการข่าว  เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ บก.บน.๕๖ ตามอัตรา ทอ.๕๒ เมื่อ ๑ เม.ย.๕๒

 

K-MAP ของแผนกการข่าว