น.ท.คูณปิโรจน์ รัตนนันท์
ผอ.รพ.บน.๕๖

วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลกองบินส่งเสริมสุขภาพที่มีมาตรฐานและบริการประทับใจ
ภารกิจ :  ดำเนินการตรวจและรักษาพยาบาลให้ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง ครอบครัว ตลอดจนประชาชนที่มาขอรับการรักษา
............. ดำเนินการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน แนะนำในด้านเวชศาสตร์การบิน มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลกองบิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
คำขวัญ : มุ่งเน้นมาตรฐาน บริการประทับใจ สามัคคีมีวินัย ใส่ใจสุขภาพ

 

K-MAP ของโรงพยาบาลกองบิน ๕๖