น.ท.สันติ วงศ์วิวัฒน์
หน.นกง.ผกง.บน.๕๖

วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่การพัฒนาองค์ความรู้เป็นการเงินระบบดิจิตอล ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และซื่อสัตย์
ภารกิจ : ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ หลักฐานประกอบการลงบัญชี ตลอดจนหลักฐานอื่น ๆ
............ ในความรับผิดชอบ ให้เป็นไป ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีหัวหน้านายทหารการเงิน เป็นผู้บังคับ บัญชารับผิดชอบ
คำขวัญ : รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เต็มใจให้บริการ

K-MAP ของแผนกการเงิน


เงินสวัสดิการ เบี้ยเลี้ยง ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน
ความคืบหน้าลาออกจาก กบข. >> Download
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉิน >> Download