น.ท.ประเสริฐ บุญฤทธิ์
หน.ผสอ.กทน.บน.๕๖

วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภารกิจ : ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติการสื่อสาร การซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพื้นภาคอากาศได้ถึงระดับกลาง
..............และการพัสดุสื่อสาร มีหัวหน้าแผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
คำขวัญ : รวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย เชื่อถือได้

ประวัติความเป็นมา
           อาจกล่าวได้ว่าเหล่าสื่อสารของกองบิน ๕๖ เป็นเหล่าที่เก่าแก่ ปฏิบัติงานต่อเนื่องติดต่อกันมานานถึง ๗๐ กว่าปี โดยพัฒนาจากหน่วยสื่อสารเล็กๆ กำลังพลเพียง ๔-๕ คน สำนักงานอยู่บนตึกวังเขียว ต.บ่อยาง อ.เมือง จว.สงขลา มีหน้าที่ เฝ้าสนามบินสงขลาติดต่อสื่อสารกับหน่วยแม่ที่ดอนเมือง รับ - ส่งข่าวอากาศ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับเครื่องบินที่ นานๆ จะบินมาสักที ภารกิจนี้เริ่มมาตั้งแต่เมื่อไร ไม่มีใครบันทึกไว้ น.อ.ประเสริฐ ทองสลวย ทอ. เหล่าสื่อสารรุ่นเก่า เล่าให้ฟังว่า เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๖ เคยมาปฏิบัติงานที่หน่วยนี้ ขณะนั้นยศจ่าอากาศเอก ปัจจุบันเกษียณอายุราชการได้ ๒๒ ปี เมื่อครั้งที่เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่มี ทอ. เหล่าสื่อสาร ปฏิบัติงานก่อนแล้ว และเมื่อท่านพ้นจากหน้าที่ไปแล้วก็มีคนมาสับเปลี่ยนต่อเนื่องกันโดยตลอด จนกระทั่งเมื่อปี ๒๕๑๒ ทางราชการจัดให้มีการฝึกร่วม/ผสม ทักษิณ ๑๒ ระหว่างไทยกับมาเลเซีย และใช้ จว.สงขลา ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติการ เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกฐานบินสงขลาจึงเกิดขึ้นตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ)ที่ ๗๖/๑๒ ลง ๗ ก.ย.๑๒ โดยมี น.อ.ณรงค์ กฤติยะโชติ เป็น ผบ.ฐานบิน เหล่าสื่อสารจึงเติบโตตามไปด้วย  ๕ ต.ค.๒๕๑๙ ย้ายฐานบินสงขลามาอยู่ที่ ต.โคกม่วง อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา สื่อสารก็ติดตามมาด้วย เป็น  แผนกสื่อสาร กองบิน ๕๖ กองพลบินที่ ๔ ขึ้นตรงกับกองบิน ๕๖ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๖ ปี ๒๕๓๒ ย้ายอาคาร บก.ผสอ.กทน.บน.๕๖ มาอยู่ด้านข้างทางทิศตะวันตกของ บก.บน.๕๖ จนถึงปัจจุบัน ส่วนอาคารเดิมเป็นอาคารฝ่ายซ่อมอุปกรณ์ ส.-อ. ภาคพื้น ผสอ.กทน.บน.๕๖ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๙ กองทัพอากาศได้ปรับโครงสร้างใหม่โดยใช้อัตรา ทอ.๓๙ จึงเปลี่ยนมาเป็นแผนกสื่อสาร กองเทคนิค กองบิน ๕๖ ยุบกองพลบินที่ ๔ กองบัญชาการยุทธการทางอากาศ และแผนกสื่อสาร ขึ้นตรงต่อกองเทคนิค กองบิน ๕๖เมื่อ ๑ ต.ค.๓๙ ปี ๒๕๕๒ กองทัพอากาศได้ปรับโครงสร้างใหม่ตามอัตรา ทอ.๕๒ จึงเปลี่ยนชื่อแผนกเป็น แผนกสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ กองเทคนิค กองบิน ๕๖ รวมกรมอิเล็กทรอนิกส์กับกรมสื่อสารเป็นกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนกองบินและ รร.การบิน จึงเรียกแผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กองเทคนิค กองบิน ๕๖ ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบัน มีหน่วยขึ้นตรง ๔ ฝ่าย ๔ หมวด

ผู้บังคับบัญชาในอดีต
น.ท.วินัย ศุกระการญจน์   ๑ ต.ค.๒๖ - ๓๐ ก.ย.๒๙
น.ท.พิชญ บุญขจร ๑ ต.ค.๒๙ - ๓๐ ก.ย.๓๒
น.ท.สัจจะ ทุดาดิษฐ์ ๑ ต.ค.๓๒ - ๓๑ มี.ค.๓๖
น.ท.โอสถ คฤหานนท์ ๑ เม.ย.๓๖ - ๓๐ ก.ย.๓๘
น.ท.เอนก จิโรภาส ๑ ต.ค.๓๘ - ๓๐ ก.ย.๔๕
น.ท.เพ็ชร เชาว์เชิง ๑ ต.ค.๔๕ - ๓๐ ก.ย.๔๖
น.ท.ธนัย สุระรังสิต ๑ ต.ค.๔๖ - ๓๐ ก.ย.๕๐
น.ท.ไพศาล บริสุทธิ์ ๑ ต.ค.๕๒ - ๓๐ ก.ย.๕๓
น.ท.บุญเชิด พลวิชิต ๑ ต.ค.๕๓ - ๓๐ ก.ย.๕๘
น.ท.ประเสริฐ บุญฤทธิ์ ๑ ต.ค.๕๘ - ปัจจุบัน

K-MAP ของแผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์