น.ท.นิพัทธ์ เกษสุวรรณ
หน.ผกร.บน.๕๖

วิสัยทัศน์ : เป็นทีมงานที่ มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนา อำนวยการด้านกิจการพลเรือนให้เป็นเลิศ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปี ๒๕๕๘
ภารกิจ : วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ ควบคุม พัฒนา และ ดำเนินการด้านกิจการพลเรือน การประชาสัมพันธ์
............. การช่วยเหลือประชาชนเมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วยราชการอื่นและได้รับคำสั่งอนุมัติ จากผู้บังคับบัญชาแล้ว มีหัวหน้ากิจการพลเรือน
............. เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
คำขวัญ : วิเคราะห์สังคมให้รอบด้าน ประสานมวลชนอย่างใกล้ชิด ผูกมิตร สื่อมวลชนทุกสาขา มอบผลงานสู่ปวงประชา มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนางาน
.............. กิจการ พลเรือนอย่างมืออาชีพ

ประวัติความเป็นมา
ตามอัตรา ทอ.๐๖ กำหนดให้ แผนกอำนวยการ เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ กองบังคับการ กองบิน ๕๖ โดยมี ฝ่ายยุทธการ เป็นหน่วยขึ้นตรง ต่อแผนกอำนวยการ มีภารกิจหลักเป็นงานด้านยุทธการทั้งปวง ซึ่งมีงานด้านกิจการพลเรือนรวมอยู่ด้วย โดยกำหนดไว้ในอัตรา ทอ.๐๖ เป็น น.กิจการพลเรือน ฝ่ายยุทธการ แผนกอำนวยการ กองบิน ๕๖

ต่อมากองทัพอากาศได้ปรับอัตราให้เหมาะสมกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น โดยปรับอัตราใหม่เป็นอัตรา ทอ.๓๙ ฝ่ายยุทธการ ได้ยกฐานะเป็น แผนกยุทธการ

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ และอัตรา น.กิจการพลเรือน ยังคงอยู่กับแผนกยุทธการ โดยมี น.ท.ประสิทธิ์ วาดเขียน ตำแหน่งประจำ กองบิน ๕๖ ปฏิบัติหน้าที่ น.กิจการพลเรือน แผนกยุทธการ กองบิน ๕๖

ครั้นเมื่อ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๖ กองทัพอากาศ ได้ยกฐานะ กองกิจการพลเรือน กรมยุทธการ ทหารอากาศ เป็น กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และจากอัตรา น.กิจการพลเรือน ยกฐานะเป็น แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๕๖ กองพลบินที่ ๔ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ ตามอัตรา ทอ.๓๙ ต่อมานโยบายของรัฐบาลกำหนดส่วนราชการปรับปรุงโครงสร้าง เพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจการบริหารกำลังพลให้มีความคุ้มค่า กองทัพอากาศ จึงกำหนดให้ใช้อัตรา ทอ. ๕๒ เมื่อ ๑ เม.ย.๕๒ และได้ชื่อหน่วยงานตามสายการบังคับบัญชาว่า แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๕๖

 

K-MAP ของแผนกกิจการพลเรือน