น.ท.สว่าง พรหมทอง
หน.ผชย.บน.๕๖

ภารกิจ : ดำเนินการเกี่ยวกับการช่างโยธา สำรวจ กำหนดผัง ออกแบบ ประมาณ ราคาในการก่อสร้าง ควบคุมดูแลสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ ก่อสร้างและซ่อมบำรุงสิ่ง ปลูกสร้าง การสาธารณูปการ ไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ ซ่อมบำรุงสนามบิน ถนน ทำความสะอาด และรักษาเขตพื้นที่ของทางราชการ ซ่อมบำรุงเครื่องทุ่นแรงและบริภัณฑ์ ช่างโยธาตลอดจนการดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยาน มีหัวหน้าแผนกช่างโยธา เป็นผู้บังคับ บัญชารับผิดชอบ

 

K-MAP ของแผนกช่างโยธา