ร.ท.วุฒิชัย บูรณะ
อศจ.บน.๕๖


          zzzzzzzzzzzzz
"...ภารกิจ อนุศาสนาจารย์ (Chaplain, Aumonier) มีหน้าที่ สอน อบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีไทย
         แก่ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และผู้ต้องขังเรือนจำของกองบิน และครอบครัว นำปฏิบัติศาสนกิจ พิธีกรรมต่าง ๆ เป็น
         ที่ปรึกษา และช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับศาสนา พิธีกรรมและประเพณีไทย ตลอดจนสวัสดิภาพทางใจแก่ข้าราชการ ทหารกองประจำการ
         ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย กิจการอนุศาสนาจารย์ กำเนิดขึ้นในกองทัพตาม
         พระบรมราชโองการ พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในการสงครามโลกครั้งที่ ๑
         ทรงมีพระราชปรารภว่า "ควรมีราชบัณฑิต เป็นอนุศาสนาจารย์ออกไปกับกองทัพ ตามโบราณราชประเพณี เพราะทหารที่ออกจากบ้านเมืองไปคราวนั้น
         ต้องอยู่ถิ่นไกล ไม่ได้พบเห็นพระเหมือนอยู่ในบ้านเมือง จิตใจจะเหินห่างจากธรรม ถึงยามคึกคะนองก็จะฮึกเหิมเกินไป ถึงคราวทุกข์ร้อน ก็อาจดู
         ระส่ำระสาย ไม่มีใครคอยช่วยปลดเปลื้องบรรเทาให้ ถ้ามีอนุศาสนาจารย์ออกไปจะได้คอยพร่ำสอนและปลอบโยนปลดเปลื้องในยามทุกข์..."


ผผผผผ zzzzzzzzกิจการด้านอนุศาสนาจารย์ เป็นหน่วยงานระดับกองขึ้นอยู่กับกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ อนุศาสนาจารย์ กองบิน ๕๖
.......... .zzzzzzzz ซึ่งได้รับคำสั่งกองทัพอากาศให้ปฏิบัติงานประจำกองบิน ๕๖ มีดังนี้
........................................................๑) น.อ.เฉลิม ศิริสวัสดิ์......................พ.ศ.๒๕๒๘ - ๒๕๔๔
........................................................๒) น.ท.ณัฐพล หนูจรเพ็ชร...............พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๕๘
........................................................๓) ร.ท.วุฒิชัย บูรณะ.........................พ.ศ.๒๕๕๘ - ปัจจุบัน