ร.อ.วุฒิชัย บูรณะ
อศจ.บน.๕๖


      
  "...ภารกิจอนุศาสนาจารย์ (Chaplain) มีหน้าที่ สอน อบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีไทยแก่ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ผู้ต้องขังเรือนจำของกองบิน และครอบครัว นำปฏิบัติศาสนกิจ พิธีกรรมต่าง ๆ เป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับศาสนา พิธีกรรมและประเพณีไทย ตลอดจนสวัสดิภาพทางใจแก่ข้าราชการและครอบครัว ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ..."

ผผกิจการอนุศาสนาจารย์ กำเนิดขึ้นในกองทัพตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖  เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๖๒ ในการสงครามโลกครั้งที่ ๑ ทรงมีพระราชปรารภว่า "...ควรมีราชบัณฑิตเป็นอนุศาสนาจารย์ออกไปกับกองทัพตามโบราณราชประเพณีเพราะทหารที่ออกจากบ้านเมืองไปคราวนั้นต้องอยู่ถิ่นไกล ไม่ได้พบเห็นพระเหมือนอยู่ในบ้านเมือง จิตใจจะเหินห่างจากธรรม ถึงยามคึกคะนองก็จะฮึกเหิมเกินไป ถึงคราวทุกข์ร้อน ก็อาจดูระส่ำระสาย ไม่มีใครคอยช่วยปลดเปลื้องบรรเทาให้ ถ้ามีอนุศาสนาจารย์ออกไปจะได้คอยพร่ำสอนและปลอบโยนปลดเปลื้องในยามทุกข์...
..............อนุศาสนาจารย์ กองบิน ๕๖ซึ่งได้รับคำสั่งกองทัพอากาศให้ปฏิบัติงานประจำกองบิน ๕๖ มีดังนี้
...........................................๑) น.ต.เฉลิม ศิริสวัสดิ์.....................พ.ศ.๒๕๒๘ - ๒๕๔๔
...........................................๒) น.ต.ณัฐพล หนูจรเพ็ชร...............พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๕๘
...........................................๓) ร.อ.วุฒิชัย บูรณะ.........................พ.ศ.๒๕๕๘ - ปัจจุบัน