น.ท.อดิศักดิ์ ก้านลำภู
นงป.บน.๕๖

วิสัยทัศน์ : เป็นงบประมาณกองบินที่มีการบริหาร การตรวจสอบและ การรายงานถูกต้อง รวดเร็ว มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ภารกิจ :  อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ ควบคุม และดำเนินการ ด้านงบประมาณ มีนายทหารงบประมาณ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบุ
คำขวัญ : ซื่อสัตย์ ถูกต้อง ทันเวลา โปร่งใส

ประวัติความเป็นมา
พ.ศ.๒๕๒๖ พัฒนาฐานบินหาดใหญ่ เป็นกองบิน ๕๖ 
พ.ศ.๒๕๓๐ กองทัพอากาศได้ปรับปรุงจัดหน่วยใหม่ตามอัตรา ทอ. เป็นงบประมาณ กองบิน ๕๖ มีนายทหารงบประมาณ เป็นผู้บังคับบัญชา
พ.ศ.๒๕๓๙ กองทัพอากาศได้ปรับปรุงจัดหน่วยใหม่ตามอัตรา ทอ. เป็นงบประมาณ กองบังคับการ กองบิน ๕๖ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
พ.ศ.๒๕๕๒ กองทัพอากาศได้ปรับปรุงจัดหน่วยใหม่ตามอัตรา ทอ. เป็น นายทหารงบประมาณ กองบิน ๕๖

 

K-MAP ของงบประมาณ