น.ท.กวีพล สงขาว
หน.ผนบ.บน.๕๖

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์บริการการบิน ที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น พัฒนา ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว 
............... และประทับใจ
ภารกิจ : ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับการบิน การข่าวอากาศ และการท่าอากาศยานทหาร มีหัวหน้าแผนกสนับสนุนการบิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
คำขวัญ : “รวดเร็ว ถูกต้อง ตรงเวลา”

 

K-MAP ของแผนกสนับสนุนการบิน