น.ท.วิชัย  ขำโพธิ์
หน.ผชอ.กทน.บน.๕๖

วิสัยทัศน์ : รวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย ทันสมัย และมีบูรณาการ
ภารกิจ : ดำเนินการซ่อมดัดแปลง แก้ไขอากาศยาน เครื่องยนต์อากาศยาน และบริภัณฑ์ภาคพื้น ตลอดจนการควบคุมเก็บรักษา
............ และพิจารณาความต้องการ พัสดุช่างอากาศ และพัสดุทั่วไป มีหัวหน้าช่างอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ประวัติความเป็นมา
กองทัพอากาศได้สถาปนากองบิน ๕๖ ขึ้นมาในปี พ.ศ.๒๕๒๔ (เพื่อพลาง) และต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๕ รมว.กห.ได้อนุมัติให้ ทอ.ใช้อัตรากองบิน ๕๖ หมายเลข ๒ ตัว ได้จึงจัดตั้งเป็นแผนกซ่อมบำรุงและพัสดุ กองบิน ๕๖ กองพลบินที่ ๔ ขึ้นมา ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๙ กองทัพอากาศได้ปรับโครงสร้าง ใหม่ โดยใช้อัตรา ทอ.๓๙ จึงเปลี่ยนมาเป็น แผนกช่างอากาศ กองเทคนิค กองบิน ๕๖ กองพลบินที่ ๔ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๒ กองทัพอากาศได้ปรับโครงสร้างใหม่ขึ้นมาใหม่ เป็นอัตรา ทอ.๕๒ เป็นแผนกช่างอากาศ กองเทคนิค กองบิน ๕๖ จนถึงปัจจุบัน


K-MAP ของแผนกช่างอากาศ