น.ต.วันชัย พุทธศรี
ผบ.ร้อย.ทสห.บน.๕๖

วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นหน่วยงานดิจิตอลโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบการรักษาความปลอดภัย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ภารกิจ : ดำเนินการเกี่ยวกับการทหารสารวัตร การเรือนจำการควบคุมการผ่านเข้า-ออกและการพักอาศัยมีผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตร
........... .เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ประวัติความเป็นมา
          ๕ ต.ค.๑๙ มีชื่อหน่วยว่า “ หมวดทหารสารวัตร กองร้อยรักษาความปลอดภัย ฐานบินสงขลา “ เป็นอัตราเฉพาะกิจ
๕ ต.ค.๑๙ ได้รับคำสั่งให้ย้ายมาจาก ฐานบินสงขลา มาอยู่ สนามบินหาดใหญ่ ในปัจจุบัน ได้รับชื่อหน่วยว่า “ หมวดทหารสารวัตร กองร้อยรักษาความปลอดภัย ฝูงบินผสม ๕๓๖ “ ( ฐานบินหาดใหญ่ ) เป็นอัตราเฉพาะกิจ
๒๕ ก.ย.๒๐ ได้รับชื่อหน่วยใหม่ให้เปลี่ยนเป็น “หมวดทหารสารวัตร กองร้อย-ป้องกัน กองพันป้องกัน ฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๕๓๖“ (ฐานบินหาดใหญ่) เป็นอัตรา-เฉพาะกิจ
๒๖ พ.ย.๒๓ ฐานบินหาดใหญ่ ได้รับการพัฒนาให้เป็น กองบินปกติเลข ๒ ตัว โดยมีชื่อ “ กองบิน ๕๖” (เพื่อพลาง)
๑๔ ม.ค.๒๔ ฐานบินหาดใหญ่ ใช้อัตรา กองบิน ๕๖ (เพื่อพลาง)
๑๕ ก.ย.๒๕ ฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๕๓๖ ได้รับคำสั่งให้เปลี่ยนชื่อเป็น “ฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๗๑๖” ทำให้ ร้อย.ทสห. มีชื่อใหม่ว่า “หมวดทหารสารวัตร กองร้อยป้องกัน กองพันป้องกัน ฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๗๑๖
๒๐ ธ.ค.๒๕ รมว.กห.ได้อนุมัติให้ ทอ.ใช้อัตรากองบิน ๕๖ หมายเลข ๒ ตัวได้
๓๐ ก.ย.๒๖ ได้มีคำสั่งยกเลิก ฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๗๑๖ เนื่องจาก กองบิน ๕๖ (เพื่อพลาง) แปรสภาพเป็น กองบิน ๕๖ (อัตราปกติ) มีผลทำให้ ร้อย.ทสห. ได้รับชื่อหน่วยใหม่ว่า “กองร้อยทหารสารวัตร กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖”
๗ ต.ค.๒๖ ผบ.ทอ.ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร บก.กองบิน ๕๖
๑๕ มิ.ย.๒๘ “กองบิน ๑ ฝูงบิน ๑๐๑“ ถูกปรับกำลังทางอากาศยุทธวิธี ได้รับคำสั่งให้เคลื่อนย้ายมาจาก กองบิน ๑ มาเข้าที่ตั้ง กองบิน ๕๖ และเปลี่ยนชื่อหน่วยเป็น “ กองบิน ๕๖ ฝูงบิน ๕๖๑ “
๙ พ.ค.๓๓ มีคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ลับมากที่ ๑๔๖/๓๓ เรื่อง แก้อัตรากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๐๖ (ครั้งที่ ๕๕) ให้ กองบิน ๕๖ เป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อ กองพลบินที่ ๔ มีผลทำให้ -ร้อย.ทสห. มีชื่อหน่วยใหม่ว่า “ กองร้อยทหารสารวัตร กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖ กองพลบินที่ ๔ “ ปัจจุบันร้อย.ทสห.มีชื่อหน่วยใหม่ว่า “กองร้อยทหารสารวัตร กองบิน๕๖

K-MAP ของกองร้อยสารวัตรทหาร