น.ต.วีระวัตร เข่งเงิน
รักษาการ หน.ผธก.บน.๕๖

วิสัยทัศน์ : สารบรรณมุ่งมั่น รวดเร็ว ประทับใจ พัฒนามุ่งสู่กองทัพอากาศดิจิตอล
ภารกิจ : ...ดำเนินการเกี่ยวกับการสารบรรณ การธุรการ การตำนานและสถิติ  โดยมีหัวหน้าแผนกธุรการกองบังคับการกองบิน ๕๖ 
................เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
คำขวัญ :
ประวัติความเป็นมา :

ผู้บังคับบัญชาในอดีต
ร.อ.หญิง ลัดดา เทียนเจริญ พ.ศ.๒๕๒๖ - พ.ศ.๒๕๒๘
น.ต.วสิษฐ์ กันต์สุ่ม พ.ศ.๒๕๒๘ - พ.ศ.๒๕๓๐
น.ต.หญิง อุทัย นุ้ยบ้านด่าน พ.ศ.๒๕๓๐ - พ.ศ.๒๕๓๖
น.ต.วิทิต บุรณศิริ พ.ศ.๒๕๓๖ - ๓๐ ก.ย.๓๙
น.ต.วิทิต บุรณศิริ ๑ ต.ค.๓๙ - ๓๐ ก.ย.๔๒
น.ต.นิพนธ์ ทวีสิงห์ ๑ ต.ค.๔๒ - ๓๐ ก.ย.๔๖
น.ต.ธนพล หงษ์มาลา ๑ ต.ค.๔๖ - ๓๑ มี.ค.๕๒
น.ต.ธนพล หงษ์มาลา ๑ เม.ย.๕๒ - ๓๐ ก.ย.๕๒
น.ท.ธนพล หงษ์มาลา ๑ ต.ค.๕๒ - ปัจจุบัน

 

K-MAP ของแผนกธุรการ