วันที่
หัวข้อข่าว
๑๘ ม.ค.๖๑

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนธงชัยเฉลิมพลประจำปี ๖๑
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมเสนาธิการกองบิน ๕๖ นำข้าราชการ, ทหารกองประจำการ
.... . สังกัด กองบิน ๕๖ ร่วมในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนธงชัยเฉลิมพลประจำปี ๖๑ ณ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ตำบลคอหงส์
.... . อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๑๖ ม.ค.๖๑

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
.... ..นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ /รองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ พร้อมเจ้าหน้าที่
.... ..และทหารกองประจำการช่วยเหลือดับเพลิง บ้านของ นายส่อง สุยแมว เลขที่ ๓๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลครองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

๑๖ ม.ค.๖๑

ออกปฏิบัติการจิตวิทยา และช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ตรวจเยี่ยมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๕๖ ออกพบปะเยี่ยมเยียน
.... ..และช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบริการ
.... ..ทางการแพทย์ บริการตัดผม ณ โรงเรียนบ้านท่าคุระ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

๑๔ ม.ค.๖๑

วันสถาปนา กรมทหาราบที่ ๕
.... ..นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมงานวันสถาปนา กรมทหาราบที่ ๕ ครบรอบ ๗๙ ปี
.... ..๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ กรมทหาราบที่ ๕  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๑๓ ม.ค.๖๑

วันเด็กแห่งชาติ กองบิน ๕๖ ประจำปี ๒๕๖๑
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ กองบิน ๕๖ ประจำปี ๒๕๖๑
.... ..ณ ซองจอดอากาศยานฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

๑๒ ม.ค.๖๑

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน แม้ห้วยการโยธา อวยพรปีใหม่ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ รับมอบกระเช้าจาก นายพงศ์ศักดิ์  บากสุวรรณ ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน
.... ..แม้ห้วยการโยธา อวยพรปีใหม่ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เนื่องในโอกาส อวยพรปีใหม่ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ณ ห้องรับรอง
.... ..อาคารกองบังคับการกองบิน ๕๖

๑๒ ม.ค.๖๑

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ อวยพรปีใหม่ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ รับมอบกระเช้าจาก นายอเนก  อิงวิยะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
.... ..ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ อวยพรปีใหม่ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เนื่องในโอกาส อวยพรปีใหม่ผู้บังคับการกองบิน ๕๖
.... ..ณ ห้องรับรอง อาคารกองบังคับการกองบิน

๑๒ ม.ค.๖๑

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขาย และบริการลูกค้าภูมิภาคที่ ๔ บริษัททีโอที จำกัด(มหาชน) อวยพรปีใหม่
.... ..ผู้บังคับการกองบิน ๕๖

.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ รับมอบกระเช้าจาก นางอภิรดี  อาษาพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
.... ..สำนักขาย และบริการลูกค้าภูมิภาคที่ ๔ บริษัททีโอที จำกัด(มหาชน) อวยพรปีใหม่ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เนื่องในโอกาสอวยพรปีใหม่
.... ..ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ณ ห้องรับรอง อาคารกองบังคับการกองบิน ๕๖

๑๑ ม.ค.๖๑

ผู้แทนนายกเทศมนตรีหาดใหญ่ อวยพรปีใหม่ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ รับมอบกระเช้าจาก นายบรรจง ร่มสงฆ์  เลขานุการนายกเทศมนตรี
.... ..เป็นผู้แทนนายกเทศมนตรีหาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ เนื่องในโอกาส อวยพรปีใหม่ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ณ ห้องรับรอง
.... ..อาคารกองบังคับการกองบิน ๕๖

ม.ค.๖๑

ร่วมพบปะสนทนา
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการ และเสนาธิการกองบิน ๕๖ ร่วมพบปะสนทนา
.... ..กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับทราบชีวิตความเป็นอยู่ภายใน
.... ..กองบิน ๕๖ ณ หอประชุม กองบิน ๕๖

ม.ค.๖๑

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑
.... ..เพื่อเป็นสิริมงคลกับข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ ตลอดจนครอบครัว กองบิน ๕๖ ณ วิหารหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุข กองบิน ๕๖

ม.ค.๖๑

ต้อนรับ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
.... ..พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม และบำรุงขวัญหน่วยปฏิบัติงานสนาม ในพื้นที่
.... ..ทัพภาค ๔ /กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า และกองบิน ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์
.... ..ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

๑ ม.ค.๖๑

พิธีทำบุญตักบาตร งานต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก เมธา  สาระอาภรณ์ ผู้แทน ผู้บังคับการ
.... ..กองบิน ๕๖ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร งานต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สำนักงานเทศบาลนคร
.... ..หาดใหญ่ ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

9