วันที่
หัวข้อข่าว
๓๐ มิ.ย.๖๐

ปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ “สงขลาเกมส์”
.... ..นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ “สงขลาเกมส์” ณ สนามกีฬา
.... ..ติณสูลานนท์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

๒๙ มิ.ย.๖๐
พิธีบวงสรวงหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุข และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กองบิน ๕๖
.......
นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุข และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กองบิน ๕๖
.......โดยมี ข้าราชการกองบิน ๕๖ ร่วมพิธี ณ วิหารหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุข กองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

๒๑ มิ.ย.๖๐

ต้อนรับ รองเสนาธิการทหารอากาศ
.... ..พลอากาศโท วงศกร  เปาโรหิตย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ สายงานกิจการพลเรือน และกิจการพิเศษ ในฐานะประธานคณะกรรมการ
.... ..ประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศ และคณะ เดินทางมาเยี่ยมขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖ จังหวัดสงขลา (สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
.... ..ประเทศไทยจังหวัดสงขลา NBT) เพื่อพบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะ รูปแบบและเนื้อหา
.... ..การประชาสัมพันธ์ทหารอากาศให้เหมาะสม โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ
.... ..ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

๒๐ มิ.ย.๖๐
เปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ “สงขลาเกมส์”
.......
นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ “สงขลาเกมส์”
.......โดยผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ได้จัดข้าราชการร่วมเชิญธงจังหวัดสงขลาขึ้นอยู่ยอดเสา ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬา
.......ติณสูลานนท์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

๒๐ มิ.ย.๖๐

เปิดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕
.... ..นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
.... ..ครั้งที่ ๔๕ โดยทางกองบิน ๕๖ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล ในระหว่างวันที่ ๒๐- ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
.... ..ณ สนามกีฬารักบี้ฟุตบอล กองบิน ๕๖ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

๒๐ มิ.ย.๖๐
พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน
.......
นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการชั้นประทวน
.......ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ กองบิน ๕๖

๑๙ มิ.ย.๖๐

มอบอินทผาลัมกับน้ำตาลทรายให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิม
.... ..นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วยผู้แทนท่าอากาศยานหาดใหญ่ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่
.... ..ธนาคารออมสิน สาขากองบิน ๕๖ ห้างไทวัสดุ บริษัทหาดทิพย์ จำกัด มหาชน และ บริษัท พาเนล พลัส จำกัด ออกเยี่ยมเยียน และ
.... ..มอบปัจจัย (อินทผาลัม น้ำตาลทราย) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ ของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ในเทศกาลถือศีลอด
.... ..เดือนรอมฎอน ประจำปี ๒๕๖๐ และ ร่วมละศีลอด ณ มัสยิดดารุลฮุดา บ้านโอ๊ะ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๑๔ มิ.ย.๖๐
ร่วมละศีลอด
.......
นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี  เสนาธิการกองบิน ๕๖ ร่วมเป็นเกียรติ และร่วมละศีลอดในงาน อิฟฏอรฺสัมพันธ์ เนื่องในเดือนรอมฎอน
.......ร้านอาหารแกรนด์ลาซีซ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๑๔ มิ.ย.๖๐

โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
.... ..นาวาอากาศเอก แมนสรวง  สุวรรณ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ นาวาอากาศเอก อรรถพล ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ และ
.... ..นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี เสนาธิการกองบิน ๕๖นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ตลอดจนครอบครัว กองบิน ๕๖
.... ..ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
.... ..ณ หอประชุมกองบิน ๕๖

๑๔ มิ.ย.๖๐
วันระดมปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม
.......
นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบให้ นาวาอากาศเอก ถาวร  พันธุ์เรือง ร่วมเป็นเกียรติวันระดม
.......ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ยาเสพติด อาวุธปืน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิดและระเบิดแสวงเครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
.......รักษาความสงบเรียบร้อย ในช่วงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ และกีฬาคนพิการ ครั้งที่ ๓๕ ณ หน้าห้างสรรพสินค้าลีการ์เด้นท์
.......พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๙ มิ.ย.๖๐

รับมอบยา - เวชภัณฑ์ ให้กับ กองบิน ๕๖
.... ..นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ รับมอบยา และเวชภัณฑ์ จำนวน ๔๐๐ ชุด จากนายโอภาส  คัณฑิสุวรรณ
.... ..ผู้แทนชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารทหารอากาศรุ่นที่ ๖ ให้กับ กองบิน ๕๖ ในโครงการ “รั่วของชาติ นักรบผู้ยิ่งใหญ่ ร่วมส่งกำลังใจ
.... ..ให้ทหารกล้า" โดยมี อาสาสมัครจักรยานลาดตะเวนสนามหลวง,หน่วยอาสาสมัครสายตรวจจักรยาน สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา,
.... ..และRE-CU รุ่นที่ ๕๕ - ๕๖  ร่วมให้การสนับสนุนสิ่งของบริจาก ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

มิ.ย.๖๐
ต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
.......
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้
.......โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

๗ มิ.ย.๖๐

ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง กองบิน ๕๖
.... ..พลอากาศตรี ปรีชา ชมบุญ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ เดินทางมาตรวจสอบความพร้อมรบ และ
.... ..ทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง กองบิน ๕๖ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖
.... ..ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

๕ มิ.ย.๖๐
ร่วมส่ง เสนาธิการทหารเรือ
.......
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส โดยมี
.......นาวาอากาศเอก แมนสรวง  สุวรรณ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

๓ มิ.ย.๖๐

ต้อนรับ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ
.... ..พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จังหวัดสงขลา โดยมี
.... ..นาวาอากาศเอก  พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี เสนาธิการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

๓ มิ.ย.๖๐
ต้อนรับ ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
.......
พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ เดินทางมา
.......ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี เสนาธิการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ
.......
ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

๑ มิ.ย.๖๐

ต้อนรับ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะ
.... ..พลอากาศตรี  สิทธิชัย แก้วบัวดี รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม สายวิทยาการกิจการพลเรือน
.... ..กองบิน ๕๖ ประจำปีงบประมาณ ๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก อรรถพล ปานมงคลรองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ
.... ..ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

 

8