วันที่
หัวข้อข่าว
๒๕ ก.พ.๖๑

รับ – ส่ง เสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
.......พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
.......จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
...... ในการนี้ นาวาอากาศเอก อรรถพล  ปานมงคล  รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖
...... เฝ้าฯ รับ - ส่งเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

๑๕ ก.พ.๖๑

โครงการบ้านมะพร้าวออกร่วมใจ สร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยต่อสุขภาวะ
.... ...นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖
.... .. จัดเจ้าหน้าที่และกำลังพลร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมโครงการบ้านมะพร้าวออกร่วมใจ
.... .. สร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยต่อสุขภาวะ  ณ บ้านมะพร้าวอ่อน หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

๑๔ ก.พ.๖๑

ประกาศสมัครและสอบคัดเลือก พนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราว บรรจุเป็นนายทหารประทวน ฯ กองบิน ๕๖
.......เปิดรับสมัคร ๒๒ ก.พ. - ๕ มี.ค. ๖๑..เวลา๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
.......รับใบสมัคร ณ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน ๕๖

๑๒ ก.พ.๖๑

โครงการทำสัญญา และสาบานตนกำลังพล กองบิน ๕๖
.... ...นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมรองผู้บังคับการ กองบิน ๕๖ เสนาธิการกองบิน ๕๖
.... .. นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน ๕๖ ร่วมพิธีโครงการทำสัญญา และสาบานตนกำลังพล กองบิน ๕๖
.... .. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ หอประชุม กองบิน ๕๖

๗ ก.พ.๖๑

รับ – ส่ง เสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
.... ..สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนานาชาติ
.... ..The Pure and Applied Chemistry International Conference ๒๐๑๘ (PACCON 2018) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลอง
.... . ศิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการนี้ นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ 
.... ..ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖ เฝ้าฯ รับ - ส่งเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่
.... . อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

๓ ก.พ.๖๑

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก
.... ..นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วยข้าราชการกองบิน ๕๖ ร่วมพิธีวางพวงมาลา
.... ..เนื่องในวันทหารผ่านศึก ณ อนุสาวรีย์ พลเอก หลวงเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒  ค่ายเสนาณรงค์ ตำบลคอหงส์
.... . อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ก.พ.๖๑

โครงการปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต และสร้างจิตสาธารณะให้แก่กำลังพล กองบิน ๕๖
.... ...นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต
.... .. และสร้างจิตสาธารณะให้แก่กำลังพล กองบิน ๕๖ ณ หอประชุมกองบิน ๕๖

 

8