วันที่
หัวข้อข่าว
๒๕ ส.ค.๖๐

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน
.... ..นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
.... ..และชั้นประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ กองบิน ๕๖

๓๑ ส.ค.๖๐

ต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
.... ..พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่
.... ..จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
.... ..อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

๒๗ ส.ค.๖๐

ร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
.... ..นาวาอากาศเอก ถาวร  พันธ์เรือง ผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา และลงนามแสดงความอาลัย และสำนึก
.... ..ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลา อันเนื่องมาจาก
.... ..ฃพระราชดำริ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

๒๖ ส.ค.๖๐

ต้อนรับ เสนาธิการทหารบก
.... ..พลเอก สสิน  ทองภักดี เสนาธิการทหารบก และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นาวาอากาศเอก
.... ..พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

๒๕ ส.ค.๖๐

ร่วมงานวันสถาปนาท่าอากาศยานหาดใหญ่
.... ..นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖  ร่วมงานวันสถาปนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ ครบรอบการดำเนินงาน ๒๙ ปี
.... ..ณ  อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

๒๕ ส.ค.๖๐

ต้อนรับ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวชิรานุกูล
.... ..กองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวชิรานุกูล จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๐๐ คน เข้าเยี่ยมชมการสาธิตการฝึก
.... ..สุนัขทหาร ของหมวดสุนัขทหาร กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖ ณ สนามฝึกกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖

๒๔ ส.ค.๖๐

ต้อนรับรองประธานอนุกรรมการ พลังงานทดแทน กองทัพอากาศ ด้านไบโอดีเซล
.... ..พลอากาศตรี พีร์นิธิ  จิรฐสุวรรณ  รองประธานอนุกรรมการพลังงานทดแทน กองทัพอากาศ ด้านไบโอดีเซล และคณะ เดินทางมา
.... ..ตรวจเยี่ยม และบรรยายสรุปพลังงานทดแทน ด้านไบโอดีเซล โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖
.... ..ให้การต้อนรับ และร่วมฟังบรรยายสรุป ณ ห้องบรรยายสรุปฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

๒๓ ส.ค.๖๐

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ ซ้อมขับเรือท้องแบน
.... ..นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ เป็นประธานซ้อมขับเรือ
.... ..ท้องแบน ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ เพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
.... ..ณ บ่อเก็บน้ำดิบกองบิน ๕๖ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

๒๒ ส.ค.๖๐

ออกปฏิบัติการจิตวิทยา และช่วยเหลือประชาชน
.... ..นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ตรวจเยี่ยมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๕๖ ออกพบปะเยี่ยมเยียน และช่วยเหลือ
.... ..ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๖๐ ครั้งที่ ๔ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบริการทางการแพทย์ ทันตกรรม บริการตัดผม และการแสดง
.... ..ดนตรี ณ โรงเรียนบ้านหาร หมู่ที่ ๓ บ้านหาร ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

๒๓ ส.ค.๖๐

ต้อนรับ ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
.... ..สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิต  มลายอริศูนย์
.... ..เป็นผู้แทนพระองค์ เดินทางมามอบถุงยังชีพพระราชทาน ให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดสตูล ร่วมกับมูลนิธิราชประชา
.... ..นุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน
.... ..ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

๒๓ ส.ค.๖๐

พิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนกองบิน ๕๖
.... ..นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมเยาวชนกองบิน ๕๖ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
.... ..เยาวชน ลูกหลาน ของข้าราชการกองบิน ๕๖ มีกิจกรรมให้เกิดประโยชน์รู้จักใช้เวลาว่าง ห่างไกลยาเสพติด โดยการเล่นดนตรี
.... ..ณ อาคารเอนกประสงค์ กองบิน ๕๖

๒๒ ส.ค.๖๐

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแผนงานพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับของระบบการบินทั้งระบบ
.... ..นาวาอากาศเอกพงษ์ชาติ พันธุ์ศรี เสนาธิการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกองบิน ๕๖ ที่ปฏิบัติงานด้านการบินและ
.... ..การควบคุมการจราจรทางอากาศ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแผนงานพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับของระบบการบินทั้งระบบ
.... ..( Thailand Aviation System Capacity Enhancement ) บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ณ ห้องธนาวงค์ โรงแรมธรรมรินทร์
.... ..ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

๒๒ ส.ค.๖๐

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๑๑ คน ยุวชนหาดทิพย์คัพ ครั้งที่ ๖
.... ..นาวาอากาศเอก แมนสรวง  สุวรรณ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล๑๑ คน ยุวชนหาดทิพย์คัพ ครั้งที่ ๖
.... ..ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๒๑ ส.ค.๖๐

โครงการปั่นจักรยานวันจันทร์
.... ..นาวาอากาศเอก อรรถพล  ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมปั่นจักรยาน รอบกองบิน ๕๖ ในโครงการปั่นจักรยานทุกวันจันทร์
.... ..เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกาย และรักการออกกำลังกายของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว ในช่วงเย็น
.... ..ของทุกๆวันจันทร์ในแต่ละสัปดาห์ ณ หน้าร้านค้ารวมกองบิน ๕๖

๑๗ ส.ค.๖๐

ร่วมพิธีเปิด งาน ม.อ.วิชาการ ๒๕๖๐
.... ..นาวาอากาศเอก อรรถพล ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมเป็นเกียรติเปิดงาน ม.อ.วิชาการ ๒๕๖๐ PSU OPEN HOUSE
.... ..2017 โดยมี ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ Convention Hall
.... ..ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่
.... ..จังหวัดสงขลา

๑๕ ส.ค.๖๐

กิจกรรมการไหว้พระสวดมนต์ และปฏิบัติธรรม ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี ๖๐
.... ..นาวาอากาศเอก แมนสรวง  สุวรรณ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และร่วมกิจกรรมไหว้
.... ..พระสวดมนต์ และปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี ๖๐ โดยมี ข้าราชการกองบิน ๕๖  และครอบครัว ร่วมกิจกรรม
.... ..ณ อาการอเนกประสงค์ กองบิน ๕๖

๑๕ ส.ค.๖๐

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ ตรวจเช็คความพร้อม
.... ..นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ ตรวจเช็คความพร้อมของ
.... ..ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน๕๖ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พยาบาล และอุปกรณ์ช่วยชีวิต รถบรรทุกขนาดใหญ่ รถเทท้าย เรือท้องแบน
.... ..รถดับเพลิงกู้ภัย สารวัตรทหารกองบิน ๕๖ พร้อมทหารประจำการจำนวน ๕๐ นาย  เพื่อเตรียมความพร้อมตลอด ๒๔ ชั่วโมง ที่จะช่วย
.... ..เหลือประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบ และพื้นที่ใกล้เคียง ณ ลานรวมพล หอประชุมกองบิน ๕๖ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

๑๒ ส.ค.๖๐

ร่วมงานเทิดพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม แม่ของแผ่นดิน
.... ..นาวาอากาศเอก ถาวร  พันธ์เรือง ผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมข้าราชการ กองบิน ๕๖ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน
.... ..พุ่มทอง
และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เทิดพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม แม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ
.... ..
พระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ ลานเซ็นทรัลเฟสติวัล
.... ..หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๑๒ ส.ค.๖๐

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระ
.... ..พรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

.... ..นาวาอากาศเอก แมนสรวง  สุวรรณ  รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
.... ..มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส
.... ..วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษาโดยมี ข้าราชการกองบิน ๕๖ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณสี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอ
.... ..เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

๑๒ ส.ค.๖๐

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
.... ..นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์  ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
.... ..พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา โดยมี
.... ..ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕๖ เข้าร่วมพิธี ณ กองบังคับการกองบิน ๕๖

๑๒ ส.ค.๖๐

ร่วมงานเทิดพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม แม่ของแผ่นดิน
.... ..นาวาอากาศเอก แมนสรวง  สุวรรณ  รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมงานเทิดพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม แม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาส
.... ..มหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ฅ
.... ..โดยมีพลตรี ธานินทร์ สุวรรณคดี ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ลานเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่

๑๐ ส.ค.๖๐

ต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักส่งกำลังบำรุง กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
.... ..พลอากาศตรี ดำเนิน  พุ่มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักส่งกำลังบำรุง กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาติดตาม
.... ..ความก้าวหน้าการจัดตั้งคลังพัสดุรวมการ ณ กองบิน ๕๖โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์  ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ 
.... ..ให้การต้อนรับ ณ หน้ากองบังคับการฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

๙ ส.ค.๖๐

ร่วมพิธีเปิดอากาศกองบัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒
.... ..นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์  ผู้บังคับการกองบิน ๕๖  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารกองบัญชาการฐานทัพเรือสงขลา
.... ..ทัพเรือภาคที่ ๒  และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับพลเรือตรี จงกล มีสวัสดิ์  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒
.... ..ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

๙ ส.ค.๖๐

กิจกรรมพัฒนากำจัดผักตบชวา และพืชน้ำ รวมทั้งขุดลอกคูคลองสาธารณะ
.... ..นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ จัดเจ้าหน้าที่ และกำลังพล
.... ..จำนวน ๖๐ นาย ร่วมกำจัดผักตบชวาและกำจัดพืชน้ำในลำคลองสาธารณะ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
.... ..มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หมู่ที่ ๙ บ้านทอนคลอง ตำบลโคกม่วง
.... ..อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

๘ ส.ค.๖๐

รับ-ส่ง ผู้บัญชาการทหารเรือ
.... ..พลเรือเอก ณะ  อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคใต้โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์
.... ..ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

ส.ค.๖๐

โครงการปั่นจักรยานวันจันทร์
.... ..นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมปั่นจักรยาน รอบกองบิน ๕๖ เพื่อออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพ
.... ..ให้กับข้าราชการ กองบิน ๕๖ โดยจะปั่นทุกวันจันทร์ในแต่ละสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐
.... ..ณ หน้าร้านค้ารวมกองบิน ๕๖

๗ ส.ค.๖๐

รับมอบสิ่งของบริจาคจาก คณะสะพานบุญ กลุ่มพลังอาสายามยาก
.... ..นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ / ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ รับมอบน้ำดื่ม ข้าวสาร
.... ..และเสื้อผ้า จาก ตัวแทนคณะสะพานบุญ กลุ่มพลังอาสายามยาก จังหวัดสงขลา เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่
.... ..ภาคอีสาน ณ หน้ากองบังคับการ กองบิน ๕๖

ส.ค.๖๐

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ประจำปี ๖๐
.... ..นาวาอากาศเอกถาวร  พันธ์เรือง ผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมข้าราชการ กองบิน ๕๖ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ประจำปี๖๐
.... ..เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติแด่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
.... ..พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พระองค์ท่าน ณ ศาลจังหวัดสงขลา

ส.ค.๖๐

รับมอบสิ่งของบริจาค จากกลุ่ม เก้าอี้กลม Jazz Family Club และ บ.รักษาความปลอดภัย 2499 เอสจี จำกัด
.... ..นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ / ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ มอบให้ นาวาอากาศเอก
.... ..พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี เสนาธิการกองบิน ๕๖ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖  รับมอบน้ำดื่ม อาหารกึ่งสำเร็จรูป
.... ..ข้าวสาร จากกลุ่ม เก้าอี้กลม Jazz Family Club และ บ.รักษาความปลอดภัย2499 เอสจี จำกัดเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบ
.... ..อุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสาน ณ หน้ากองบังคับการ กองบิน ๕๖

๕ ส.ค.๖๐

กิจกรรมพัฒนากำจัดผักตบชวา และพืชน้ำ รวมทั้งขุดลอกคูคลองสาธารณะ
.... ..นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ มอบให้ นาวาอากาศเอก
.... ..พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี เสนาธิการกองบิน ๕๖ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ จัดเจ้าหน้าที่ และกำลังพล
.... ..จำนวน ๖๐ นาย ร่วมกำจัดผักตบชวาและกำจัดพืชน้ำในลำคลองสาธารณะ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
.... ..มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ คลองวัดโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกม่วง
.... ..อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ๕๖

๓ ส.ค.๖๐

ต้อนรับ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ
.... ..พลอากาศตรี น้อย  ภาคเพิ่ม ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาศึกษาดูงาน
.... ..และศึกษาภูมิประเทศมาเลเซีย และพื้นที่จังหวัดสงขลา และรับฟังบรรยายสรุปจาก พันเอก สายน้ำ  พินิจอักษร รองผู้อำนวยการสำนัก
.... ..นโยบายและแผน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ ส่วนหน้า และนาวาอากาศเอก กนิษฐ์  ชัยสาร ผู้บังคับการกองกำลัง
.... ..ทางอากาศเฉพาะกิจที่  ๙ โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ และร่วมฟังบรรยายสรุป
.... ..ณ หอประชุมกองบิน ๕๖

๒ ส.ค.๖๐

กองบิน ๕๖ เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
.... ..นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ รับมอบสิ่งของจาก
.... ..ประชาชน ที่มาบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดภาคอีสาน ณ ศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
.... ..พื้นที่หน้ากองบิน ๕๖

 

8