วันที่
หัวข้อข่าว
๓๑มี.ค.๖๑

รัฐพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจษฎาราชเจ้า
.... .นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบให้ นาวาอากาศโท หญิงดลฤดี สุทธิโมกข์ หัวหน้าแผนกสวัสดิการ
.... .กองบิน ๕๖ เป็นตัวแทน พร้อมข้าราชการ  ร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจษฎาราชเจ้า
.... .ณ หอประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

๓๑ มี.ค.๖๑

งานกอล์ฟการกุศล กองบิน ๕๖
.......นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖  เป็นประธานเปิด งานกอล์ฟการกุศล กองบิน ๕๖ ชิงถ้วยเกียรติยศ
.......พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ณ สนามกอล์ฟเซาเทอร์นฮิลล์กอล์ฟ แอนด์ คันทรี ตำบลบ้านพรุ
.......อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๒๗ มี.ค.๖๑

วันคล้าย วันพระราชทานนามค่าย และวันสถาปนากองพลพัฒนาที่ ๔ ครบรอบ ๒๙ ปี
.... ..นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖  ร่วมงานวันคล้าย วันพระราชทานนามค่าย และวันสถาปนากองพล
.... ..พัฒนาที่ ๔ ครบรอบ ๒๙ ปี ณ ค่ายรัตนพล ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

๒๗ มี.ค.๖๑

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกระชับมิตร ในวันคล้าย วันพระราชทานนามค่าย และวันสถาปนากองพลพัฒนาที่ ๔
.......นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖  นำข้าราชการกองบิน ๕๖ ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลกระชับมิตร
.......เนื่องในวันคล้าย วันพระราชทานนามค่าย และวันสถาปนากองพลพัฒนาที่ ๔ ร่วมกับอำเภอคลองหอยโข่ง และกองพลพัฒนาที่ ๔
.......ณ สนามกีฬาอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

๒๒ มี.ค.๖๑

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ ออกช่วยเหลือภัยแล้ง
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ จัด เจ้าหน้าที่
.... ..พร้อมรถบรรทุกน้ำ แจกจ่ายน้ำ จำนวน ๑๘,๐๐๐ ลิตร เพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง ให้กับชุมชนที่ประสบภัยแล้ง หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งเลียบ
.... ..ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

๑๔ มี.ค.๖๑

ต้อนรับ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ และคณะ
.......พลอากาศโท สุรศักดิ์  อินทร์จำนงค์ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการส่งกำลังบำรุง
.......ณ กองบิน ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม
.......ณ ห้องบรรยายสรุป ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

๑๒ มี.ค.๖๑

ต้อนรับ หัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานการบิน กรมจเรทหารอากาศ และคณะ
.... ..นาวาอากาศเอก กำพล  ลิปิกรณ์ หัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานการบิน กรมจเรทหารอากาศ และคณะ เดินทางมา
.... ..ตรวจสอบมาตรฐานการบิน และประเมินค่าปี ๖๑ หน่วยบิน ๙๕๐๑, ๙๔๐๒, ๙๒๐๑ ณ กองบิน ๕๖ ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ มีนาคม
.... . ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก กานต์  มงคลบายศรี เสนาธิการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม ณ ห้องบรรยายสรุป
.... ..ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

๑๒ มี.ค.๖๑

ต้อนรับ ผู้อำนวยการกองแผนและโครงการกรมจเรทหารอากาศ และคณะ
.......นาวาอากาศเอก อนันต์ชัย  ทองเจริญ ผู้อำนวยการกองแผนและโครงการ กรมจเรทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจ
.......แผนบริหารความเสี่ยง และจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ ๖๑ ณ กองบิน ๕๖ ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑โดยมี
.......นาวาอากาศเอก อรรถพล  ปานมงคลรองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม ณ ห้องบรรยายสรุป ฝูงบิน ๕๖๑
.......กองบิน ๕๖

๑๒ มี.ค.๖๑

ต้อนรับ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ และคณะ
.... ..นาวาอากาศเอก ปานพุทธ  ศรีฟ้า ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศและคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ
.... ..พระธรรมนูญ ของ กองบิน ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ห้องบรรยายสรุป
.... ..ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

๙ มี.ค.๖๑

วันคล้าย วันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๒ ครบรอบปีที่ ๒๖
.......นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖  ร่วมงานวันคล้าย วันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๒ ครบรอบปีที่ ๒๖
.......ณ ห้องประชุมสมิหลา กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

๘ มี.ค.๖๑

ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
.... ..สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา, จังหวัดพัทลุง,
.... ..จังหวัดตรัง และจังหวัดนราธิวาส ในระหว่างวันที่ ๕ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ในการนี้ นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการ
.... ..กองบิน ๕๖ และคุณอัญชลี ปานมงคล รักษาการประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕๖ เฝ้า ส่ง เสด็จ ฯ ณ ท่าอากาศยาน
.... .. นานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

๙ มี.ค.๖๑

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร
.......นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
.......ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ กองบิน ๕๖

๕ มี.ค.๖๑

รับเสด็จ ฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
.... ..สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา, จังหวัดพัทลุง, จังหวัดตรัง
.... ..และจังหวัดนราธิวาส ในระหว่างวันที่ ๕–๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ในการนี้ นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ และ
.... ..คุณศรินา  พันธุ์ศรี รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕๖ เฝ้ารับเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส
.... ..จังหวัดนราธิวาส

 

7