วันที่
หัวข้อข่าว
๓๑ พ.ค.๖๑

มอบอินทผาลัมกับน้ำตาลทรายให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิม
.... ..นาวาอากาศเอก อรรถพล  ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย ผู้แทนท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัทหาดทิพย์ จำกัด
.... ..มหาชน และธนาคารออมสิน สาขากองบิน ๕๖  ออกเยี่ยมเยียน และมอบปัจจัย (อินทผาลัม น้ำตาลทราย น้ำดื่ม) เพื่อสนับสนุนและ
.... ..ส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ ของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในเทศกาลถือศีลอด เดือนรอมฎอน ประจำปี ๒๕๖๑ และ ร่วมละศีลอด ณ
.... . มัสยิดดีนุลอิสลาม หมู่ที่ ๖ บ้านนาแสน ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๓๐ พ.ค.๖๑

มอบอินทผาลัมกับน้ำตาลทรายให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิม
.......นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย ผู้แทนท่าอากาศยานหาดใหญ่ และบริษัทหาดทิพย์ จำกัด
.......มหาชน ออกเยี่ยมเยียน และมอบปัจจัย (อินทผาลัม น้ำตาลทราย น้ำดื่ม) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของ
.......พี่น้องชาวไทยมุสลิม ในเทศกาลถือศีลอด เดือนรอมฎอน ประจำปี ๒๕๖๑ และ ร่วมละศีลอด ณ มัสยิดควนลัง ตำบลควนลัง
.......อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๓ พ.ค.๖๑

พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในงานพิธีทำบุญบ้านผู้บังคับบัญชา
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในงานพิธี
.... ..ทำบุญบ้าน
ผู้บังคับบัญชา กองบิน ๕๖ เพื่อเป็นสิริมงคล โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๕๖ เข้าร่วมพิธี

๓ พ.ค.๖๑

รับ - ส่ง เสด็จ ฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์พัชรกิตติยาภา
.......พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และทรงเป็นประธาน
.......เปิดโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ข้าราชการกองบิน ๕๖
.......และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖ เฝ้า รับ -ส่ง เสด็จ ฯ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

๒ พ.ค.๖๑

ต้อนรับ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด และคณะ
.... ..นาย ศิรินทร์ยา  สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟู
.... ..สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  กองบิน ๕๖ ในระหว่างวันที่ ๒ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก อรรถพล  ปานมงคล
.... ..รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖  ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมหาหรือ ณ ห้องบรรยายสรุป ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

 

5