วันที่
หัวข้อข่าว
๒๘ มิ.ย.๖๑

ส่ง เสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
.......ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จเยี่ยมจังหวัดสตูล
.......และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) และทรงติดตามผลการดำเนินงาน
.......โครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ในการนี้ นาวาอากาศเอก อรรถพล  ปานมงคล .......รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วยข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖ เฝ้าส่ง เสด็จฯ
.......ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

๒๒ มิ.ย.๖๑

ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของตุลาการศาลทหาร ประจำปี ๒๕๖๑
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖, เสนาธิการกองบิน ๕๖
.... ..และข้าราชการ กองบิน ๕๖ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของตุลาการศาลทหาร ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศาลมณฑลทหารบกที่ ๔๒
.... ..ตำบลคงหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๒๑ มิ.ย.๖๑

ปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบวิหารหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุขกองบิน ๕๖
.......นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ พันธุ์ศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทำความสะอาด
.......ปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบๆวิหารหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุขกองบิน ๕๖ เพื่อเตรียมประกอบ พิธี พุทธาภิเษกหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุข
.......ในวันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วิหารหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุขกองบิน ๕๖

๑๙ มิ.ย.๖๑

พิธีทำบุญ ณ แผนกขนส่ง กองบิน ๕๖
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีทำบุญ แผนกขนส่ง กองบิน ๕๖ โดยมี
.... ..รองผู้บังคับการ ข้าราชการ, ลูกจ้าง, และพนักราชการ กองบิน ๕๖ เข้าร่วมในพิธีทำบุญ ณ แผนกขนส่ง กองบิน ๕๖

๑๖ มิ.ย.๖๑

ต้อนรับ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ
.......พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่
.......๑๖ - ๑๘  มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก อรรถพล  ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ
.......ณ ท่าอากาศหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

๑๓ มิ.ย.๖๑

ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์  ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ / ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖จัดเจ้าหน้าที่
.... ..และกำลังพล จำนวน ๑๕ นาย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลา และประชาชนในพื้นที่ สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อฟื้นฟู
.... ..พัฒนาสิ่งแวดล้อมตามลำคลองเส้นต่างๆ ณ พื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

๘ มิ.ย.๖๑

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
.......นาวาอากาศเอก อรรถพล  ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ /รองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖
.......เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๕๖  ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทรุ่งวลี กรุ๊ป จำกัด มอบเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบอัคคีภัย
.......ในพื้นที่ หมู่ที่ ๙  ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

๖ มิ.ย.๖๑

เปิดการแข่งขันกีฬาภายใน กองบิน ๕๖ ประจำปี ๖๑
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน กองบิน ๕๖ ประจำปี ๖๑
.... ..เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ และเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ให้กับ ข้าราชการ, พนักงานราชการ, ลูกจ้างประจำ,
.... ..กองบิน ๕๖  ณ สนามกีฬากองบิน ๕๖

๕ มิ.ย.๖๑

พิธีแนะนำตัวผู้บังคับบัญชาระดับกองบิน
.......นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีแนะนำตัวผู้บังคับบัญชาระดับกองบิน
.......ให้กับทหารกองประจำการ รุ่น ๒๕๖๑ พลัดที่ ๑ ณ หอประชุมกองบิน ๕๖

๕ มิ.ย.๖๑

มอบอินทผาลัมให้กับข้าราชการ
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบอินทผาลัมให้กับ ข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
.... ..กองบิน ๕๖ ที่นับถือศาสนาอิสลาม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของ ข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
.... ..กองบิน ๕๖ ที่นับถือศาสนาอิสลาม ในเทศกาลถือศีลอดเดือนรอมฎอน ณ กองบังคับการกองบิน ๕๖

 

4