วันที่
หัวข้อข่าว
๒๘ ก.ย.๖๐

รับ เสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
.... ..สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
.... ..จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ เสด็จฯเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึก
.... ..ในระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐– ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ในการนี้ นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์  ผู้บังคับการกองบิน ๕๖และ
.... ..สมาชิกชมรม แม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

๒๘ ก.ย.๖๐

ร่วมพิธีเคารพธงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี
.... ..นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เสนาธิการกองบิน ๕๖ นำ ข้าราชการ
.... ..ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ ร่วมพิธีเคารพธงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์
.... ..เป็นธงชาติไทย ณ หน้ากองบังคับการกองบิน ๕๖

๒๕ ก.ย.๖๐

ต้อนรับ รองเสนาธิการทหารอากาศ
.... ..พลอากาศโท ภานุพงศ์  เสยยงคะ รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ติดตามและเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์
.... ..จังหวัดชายแดนภาคใต้  ส่วนกองทัพอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม กองกำลังทหารอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ ในระหว่างที่ ๒๕-๒๖
.... ..กันยายน ๒๕๖๐โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์  ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยานฝูง ๕๖๑
.... ..กองบิน ๕๖

๒๑ ก.ย.๖๐

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน
.... ..นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และ
.... ..ชั้นประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ กองบิน ๕๖

๑๔ ก.ย.๖๐

สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
.... ..กองบิน ๕๖ นำข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ, และทหารกองประจำการร่วมสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธี .... ...... ..
.... ..
ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ ที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

๑๑ ก.ย.๖๐

โครงการปั่นจักรยานวันจันทร์
.... ..นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมปั่นจักรยาน ในโครงการปั่นจักรยานทุกวันจันทร์ เพื่อเป็นการส่งเสริม
.... ..สุขภาพร่างกาย และรักการออกกำลังกายของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว ในช่วงเย็น ของทุกๆวันจันทร์
.... ..ในแต่ละสัปดาห์ ณ หน้าร้านค้ารวมกองบิน ๕๖

๘ ก.ย.๖๐

พิธีทำบุญทางศาสนา อาคารกองบังคับการ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๖๕
.... ..นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการ กองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีทำบุญทางศาสนา อาคารกองบังคับการ กองพันทหาร
.... ..อากาศโยธิน กองบิน ๕๖ หลังใหม่ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ เข้าร่วมพิธี
.... ..ณ อาคารกองบังคับการกองพันอากาศโยธิน กองบิน ๕๖

๙ ก.ย.๖๐

ร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าแม่เมรีและศาลทวดรัด
.... ..นาวาอากาศเอก อรรถพล ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าแม่เมรีและศาลทวดรัด โดยมีพลตรีวัลลภ ฐิติกุล
.... ..ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๔ เป็นประธานในพิธี  ณ กองพลพัฒนาที่ ๔ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

๘ ก.ย.๖๐

ต้อนรับ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
.... ..พลตำรวจเอก ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้
.... ..โดยมี นาวาอากาศเอก อรรถพล ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

๗ ก.ย.๖๐

ต้อนรับ รองเจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ
.... ..นาวาอากาศเอก ภูวดล  สอนดวงใจ รองเจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการขนส่ง ณ กองบิน ๕๖
.... ..โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์  ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ และร่วมฟังบรรยาย ณ ห้องประชุมฝูงบิน ๕๖๑
.... ..กองบิน ๕๖

๖ ก.ย.๖๐

กิจกรรมการไหว้พระสวดมนต์ และปฏิบัติธรรม ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี ๖๐
.... ..นาวาอากาศเอก แมนสรวง  สุวรรณ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และร่วมกิจกรรมไหว้พระ
.... ..สวดมนต์ และปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี ๖๐ โดยมี ข้าราชการกองบิน ๕๖  และครอบครัว ร่วมกิจกรรม
.... ..ณ อาการอเนกประสงค์ กองบิน ๕๖

๕ ก.ย.๖๐

ร่วมประชุมสัมมนาด้านยุทธการ และการฝึก
.... ..พลอากาศโท มานัต  วงษ์วาทย์  เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาประชุมสัมมนาด้านยุทธการ และการฝึก โดยมี
.... ..นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมสัมมนา และรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม กองบิน ๗

๒ ก.ย.๖๐

ต้อนรับ คณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.... ..พลเรือเอก วีระพันธ์  สุขก้อน กรรมาธิการ และประธานคณะอนุกรรมาธิการ การทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
.... ..ในคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางมาศึกษาดูงานเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหา
.... ..วิกฤติทะเลสาบสงขลา โดยมี นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน
.... ..ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

 

13