วันที่
หัวข้อข่าว
๒๓ ต.ค.๖๐

รัฐพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐
.... ..นาวาอากาศเอก อรรถพล  ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ
.... ..ในงานรัฐพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐โดยมีผู้แทนข้าราชการกองบิน ๕๖ จำนวน ๑๐ คน  ร่วมพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ
.... ..สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๒๓ ต.ค.๖๐

ร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบให้ นาวาอากาศเอก เมธา  สาระอาภรณ์ พร้อมข้าราชการ
.... ..ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ ในงานรัฐพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐
.... ..ณ ศาลาประชาคม อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

๑๙ ต.ค.๖๐

ร่วมพิธีอัญเชิญไฟหลวงพระราชทาน
.... ..สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไฟหลวง และหีบเพลิง
.... ..ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ
.... ..จำลอง จังหวัดสงขลา โดยมี นาวาอากาศเอก กานต์  มงคลบายศรี เสนาธิการกองบิน ๕๖ ร่วมพิธีอัญเชิญไฟหลวงพระราชทาน
.... ..ณ ห้องโถงชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

๑๙ ต.ค.๖๐

ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม เซ็นทารา หาดใหญ่ เข้าเยี่ยมคารวะผู้บังคับการกองบิน ๕๖
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ รับมอบกระเช้า จาก คุณมนูญ  วุฒิ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม เซ็นทารา
.... ..หาดใหญ่ และคณะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กองบังคับการกองบิน ๕๖

๑๙ ต.ค.๖๐

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณี อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖  มอบให้ นาวาอากาศเอก
.... ..ถาวร  พันธุ์เรือง พร้อมข้าราชการ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณี อุทกภัย  วาตภัย และดินถล่ม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
.... ..สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

๑๘ ต.ค.๖๐

ประชุมข้าราชการกองบิน ๕๖
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการ และเสนาธิการกองบิน ๕๖ ร่วมประชุม
.... ..ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติราชการของ กองบิน ๕๖  ณ หอประชุม กองบิน ๕๖

๑๗ ต.ค.๖๐

พิธีบวงสรวง และสมโภชพระเมรุมาศจำลอง
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก กานต์  มงคลบายศรี เสนาธิการกองบิน ๕๖
.... ..และผู้แทนข้าราชการกองบิน ๕๖ จำนวน ๑๐ คน ร่วมพิธีบวงสรวง และสมโภชพระเมรุมาศจำลอง ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีถวายพระเพลิง
.... ..พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ลานสระบัวแหลมสมิหลา อำเภอเมืองสงขลา
.... ..จังหวัดสงขลา

๑๓ ต.ค.๖๐

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร

.... ..นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ พันธุ์ศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย ข้าราชการ กองบิน ๕๖ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวาย
.... ..เป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปีวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณแยกพระพุทธศรี
.... ..สงขลานครินทร์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

๑๒ ต.ค.๖๐

พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์  ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
.... ..แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ
.... ..ครอบครัวข้าราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕๖ ร่วมพิธี ณ วิหารหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุข กองบิน ๕๖

๑๑ ต.ค.๖๐

ส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้กับอำเภอคลองหอยโข่ง
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์  ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก กานต์  มงคลบายศรี เสนาธิการกองบิน ๕๖
.... ..นำดอกไม้จันทน์ จำนวน ๑,๗๕๐ ดอก ส่งมอบให้กับ นายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอคลองหอยโข่ง เพื่อใช้ในงานพิธีถวายพระเพลิง
.... ..พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

๑๐ ต.ค.๖๐

ส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้กับอำเภอหาดใหญ่
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์  ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖
.... ..นำดอกไม้จันทน์ จำนวน ๑,๗๕๐ ดอก ส่งมอบให้กับ นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ เพื่อใช้ในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
.... ..พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๕ ต.ค.๖๐

ส่ง เสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
.... ..สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
.... ..จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ เสด็จฯเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึก
.... ..ในระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐– ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ในการนี้ นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์  ผู้บังคับการกองบิน ๕๖
.... ..และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖ เฝ้าฯ ส่งเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง
.... ..จังหวัดสงขลา

๒ ต.ค.๖๐

พิธี รับ – ส่ง หน้าที่ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖
.... ..นาวาอากาศเอก  พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ส่งมอบหน้าที่การปฏิบัติราชการและอำนาจบังคับบัญชา ในตำแหน่ง ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้แก่
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕๖ เข้าร่วมพิธี
.... ..ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

 

12