วันที่
หัวข้อข่าว
๒๘ ก.ค.๖๐

กิจกรรมพัฒนากำจัดผับตบชวา และพืชน้ำ รวมทั้งขุดลอกคูคลองสาธารณะ
.......นาวาอากาศเอก อรรถพล  ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ จัดเจ้าหน้าที่
.......และกำลังพล จำนวน ๘๐ นาย ร่วมกำจัดผักตบชวาและกำจัดพืชน้ำในลำคลองสาธารณะ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า
.......อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หมู่ที่ ๑ บ้านสะพานหมาก
.......ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ๕๖

๒๘ ก.ค.๖๐
กิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
.... ..
นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
.... ..มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง
.... ..พนักงานราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕๖ เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมกองบิน ๕๖

๒๘ ก.ค.๖๐

พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
.......นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร
.......สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมี
.......ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕๖ ร่วมพิธี ณ หน้ากองบังคับการ
.......กองบิน ๕๖

๒๘ ก.ค.๖๐
พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
.... ..
นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล
.... ..สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมี
.... ..ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ ครอบครัวข้าราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕๖ ร่วมพิธี
.... ..ณ หน้าร้านค้ารวม กองบิน ๕๖

๒๘ ก.ค.๖๐

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
.......นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบให้ นาวาอากาศเอก ถาวร  พันธ์เรือง เป็นผู้แทนในพิธีถวายพระพรชัยมงคล
.......สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐โดยมี
.......ข้าราชการ กองบิน ๕๖ ร่วมพิธี ณ หอประชุมเปรม ๑๐๐ ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๒๘ ก.ค.๖๐
พิธีศาสนามหามงคล ๔ ศาสนา ถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดิน
ทรเทพยวรางกูร

.... ..
นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบให้ นาวาอากาศเอก ถาวร  พันธ์เรือง เป็นผู้แทน ในพิธีศาสนามหามงคล
.... ..๔ ศาสนา ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิม
.... ..พระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐โดยมี ข้าราชการ ร่วมพิธี ณ หอประชุมเปรม ๑๐๐ ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ
.... ..อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

๒๗ ก.ค.๖๐

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
.......นาวาอากาศเอก เมธา สาระอาภรณ์ เป็นผู้แทนกองบิน ๕๖ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
.......มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดโคกสมานคุณพระอารามหลวง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๒๗ ก.ค.๖๐
อบรมหลักสูตรความปลอดภัยของการปฏิบัติงานในเขตการบิน
.... ..
นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยของการปฏิบัติงานในเขต
.... ..การบิน ให้กับข้าราชการ กองบิน ๕๖ และหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในบริเวณเขตการบิน ณ ห้องประชุม ส่วนดับเพลิงและกู้ภัย
.... ..ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

๒๖ ก.ค.๖๐

พิธีส่งผู้แสวงบุญที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์
.......นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมส่งผู้ที่เดินทางไปแสวงบุญ และจัดเจ้าหน้าที่ ทหารกองประจำการ
.......กองพันทหารอากาศโยธินกองบิน ๕๖ จำนวน ๑๐๐ นาย คอยช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้แสวงบุญที่เดินทางไปประกอบ
.......พิธีฮัจญ์ นครมักกะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๒๖ ก.ค.๖๐
ต้อนรับ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ
.... ..
นาวาอากาศเอก สมชาย  พุกไพจิตร์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศและคณะเดินทางมาเพื่อให้ความเข้าใจ
.... ..พร้อมคำแนะนำการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติตามแผน ของหน่วย รวมทั้งการฝึกปฏิบัติเรื่องการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการ
.... ..ภาครัฐแนวใหม่ให้เหมาะสมกับหน่วยโดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ
.... ..ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

๒๖ ก.ค.๖๐

กำจัดผักตบชวาและกำจัดพืชน้ำในลำคลองสาธารณะ
.......นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ / ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ จัดเจ้าหน้าที่ และกำลังพล
.......จำนวน ๖๐ นาย และเรือท้องแบน ร่วมกับ เจ้าหน้าฝ่ายปกคลอง และประชาชนในพื้นที่  ร่วมกำจัดผักตบชวาและกำจัดพืชน้ำในลำคลอง
.......สาธารณะ ตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” ณ หมู่ที่ ๑ บ้านสะพานหมาก ตำบลคลองหลา
.......อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

๒๖ ก.ค.๖๐
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร
.... ..
นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วยข้าราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖
.... ..ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
.... ..ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๒๕ ก.ค.๖๐

ต้อนรับ เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
.......พลอากาศตรี ภูมิใจ  ชัยพันธุ์ เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ในฐานะหัวหน้า คณะอนุกรรมการการตรวจสอบ และประเมินผล
.......การแข่งขัน กองทหารเกียรติยศของกองทัพอากาศ และคณะเดินทางมาตรวจสอบกองทหารเกียรติยศกองพันทหารอากาศโยธินกองบิน ๕๖
.......โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

๒๔ ก.ค.๖๐
ปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ “สมิหลาเกมส์”
.... ..
นาวาอากาศเอก แมนสรวง  สุวรรณ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ “สมิหลาเกมส์”
.... ..ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๒๔ ก.ค.๖๐

รับ-ส่ง องคมนตรี
.......พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และคณะเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยมี นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ
.......รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

๒๒ ก.ค.๖๐
ต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.... ..
พลเรือเอก วีระพันธ์  สุขก้อน กรรมาธิการ และประธานคณะอนุกรรมาธิการ การทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
.... ..ในคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติเดินทางมาศึกษาดูงานเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหา
.... ..วิกฤติทะเลสาบสงขลา โดยมี นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน
.... ..ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

๒๐ ก.ค.๖๐

เปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ “สมิหลาเกมส์”
.......นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี เสนาธิการกองบิน ๕๖ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ “สมิหลาเกมส์”และ
.......มีข้าราชการกองบิน ๕๖ ร่วมในขบวนพิธีเปิด ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๒๑ ก.ค.๖๐
ต้อนรับ ผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน
.... ..
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระประสงค์ พระราชทานอาหารสัตว์เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับ
.... ..สถานสงเคราะห์สัตว์จรจัดทั่วประเทศไทย ในนามคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยงโดยมอบหมายให้ พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว เป็นผู้เชิญอาหาร
.... ..สัตว์พระราชทานให้สุนัขจรจัด ณ สถานสงเคราะห์สัตว์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยมี นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ พันธุ์ศรี เสนาธิการกองบิน๕๖
.... ..ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

๑๗ ก.ค.๖๐

กองบิน ๕๖ ตรวจพื้นที่และพบปะพูดคุยกับหน่วยงาน ที่เข้ามาขอใช้ที่ดินพื้นที่สนามบินจังหวัดตรัง
.......นาวาอากาศเอกพฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วย กองบิน ๕๖ ตรวจพื้นที่และพบปะพูดคุยกับหน่วยงาน
.......ที่เข้ามาขอใช้ที่ดินพื้นที่สนามบินจังหวัดตรัง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพอากาศ และ ร่วมกันประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรม
.......อนันตรา สิเกา รีสอร์ท จังหวัดตรัง

๑๘ ก.ค.๖๐
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
.... ..
นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบให้ นาวาอากาศเอก เมธา สาระอาภรณ์ เป็นผู้แทน พร้อมข้าราชการ
.... ..ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วม
.... ..แสดงความจงรักภักดี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อำเภอเมืองสงขลา
.... ..จังหวัดสงขลา

๑๗ ก.ค.๖๐

ต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
.......พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะ เดินทางมาติดตาม
.......และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มภารกิจงานที่ ๔ (งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม) ในพื้นที่จังหวัด
.......ยะลา  และจังหวัดนราธิวาส โดยมี นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี เสนาธิการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
.......อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

๑๓ ก.ค.๖๐
ต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
.... ..
พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในฐานะเป็นผู้แทน นายกรัฐมนตรี
.... ..เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา โดยมี นาวาอากาศเอก อรรถพล  ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖
.... ..ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

๑๓ ก.ค.๖๐

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖
.......นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ รับมอบกระเช้าจาก นายแพทย์ อรุณ  กิจมหาตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
.......กรุงเทพหาดใหญ่เนื่องในโอกาส เข้าเยี่ยมคารวะผู้บังคับการกองบิน ๕๖

๑๒ ก.ค.๖๐
ต้อนรับ รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ
.... ..
พลอากาศตรี เฉลิมชัย  ศรีสายหยุด รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะรองหัวหน้าสำนักงาน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม
.... ..ยาเสพติดกองทัพอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติด
.... ..กองทัพอากาศ ปี ๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๕๖๑
.... ..กองบิน ๕๖

๑๑ ก.ค.๖๐

พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี ๒๕๖๐
.......นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วยรองผู้บังคับบัญชาการกองบิน ๕๖, เสนาธิการกองบิน ๕๖,
.......ข้าราชการ, ลูกจ้างฯ, พนักงานราชการและครอบครัว ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อ
.......เป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๙ วัด ๑ สำนักสงฆ์ ในพื้นที่รอบ ๆ ที่ตั้งกองบิน ๕๖

๑๑ ก.ค.๖๐
วันคล้ายวันสถาปนาค่ายท่านมุก ประจำปี ๖๐
.... ..
นาวาอากาศเอก อรรถพล ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมพิธีสักการะอนุสาวรีย์ท่านมุก และวางพวงมาลัยดอกไม้สด เนื่องใน
.... ..วันคล้ายวันสถาปนาค่ายท่านมุก ประจำปี ๖๐ พร้อมข้าราชการ กองบิน ๕๖ ณ ลานอนุสาวรีย์ท่านมุก ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา
.... ..จังหวัดสงขลา

๘ ก.ค.๖๐

พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
.......นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ, ทหารกองประจำการ และ
.......ครอบครัวกองบิน ๕๖ ร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วิหารหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุข กองบิน ๕๖

๗ ก.ค.๖๐
กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ กองบิน ๕๖
.... ..
นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานเปิด กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ กองบิน ๕๖ และร่วมการแข่งขัน
.... ..ฟุตบอล แชร์บอล และกีฬาพื้นบ้านโดยมีหน่วยงานต่างๆ  ผู้นำชุมชนในพื้นที่ และหัวหน้าหน่วยของกองบิน 56 ร่วมกิจกรรมและเลี้ยง
.... ..ขอบคุณ ณ สนามกีฬากองบิน ๕๖

๕ ก.ค.๖๐
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน กองบิน ๕๖
.......
นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน กองบิน ๕๖ ประจำปี ๒๕๖๐
.......โดยมี ข้าราชการ, ลูกจ้างฯ, และพนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรมณ สนามกีฬากองบิน ๕๖

๓ ก.ค.๖๐

พิธีต้อนรับทหารใหม่ ให้กับทหารกองประจำการ รุ่น ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๑
.... ..นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ ให้กับทหารกองประจำการ รุ่น ๒๕๖๐
.... ..ผลัดที่ ๑ ณ สนามฝึกกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖

 

11