วันที่
หัวข้อข่าว
๓๑ พ.ค.๖๐

กิจกรรมโครงการเสือดำทำดี ปี ๖๐
.... ..นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสือดำทำดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
.... ..ประจำปี ๒๕๖๐ โดยฟังบรรยายจากวิทยากรเรื่อง“ธรรมะอารมณ์ดี”จากพระครูสุนทรธรรมพาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี
.... ..รองประธานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕๖
.... ..เพื่อให้มีจิตสำนึกในการใช้ชีวิตในสังคมครอบครัว และการปฏิบัติตนตามแนวทางศาสนา โดยมุ่งเน้นไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
.... ..ณ หอประชุมกองบิน ๕๖

๓๑ พ.ค.๖๐
ต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
.......
พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
.......โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง
.......จังหวัดสงขลา

๓๑ พ.ค.๖๐

พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารชั้นสัญญาบัตร
.... ..นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
.... ..ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ กองบิน ๕๖ 

๒๖ พ.ค.๖๐
กิจกรรมสังเกตดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
.......
พลอากาศโท ชนิด  สุขวรรณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ และคณะเดินทางมาจัดกิจกรรมสังเกตดวงจันทร์เพื่อกำหนด
.......วันถือศีลอดในเดือนรอมฎอน โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณลาดจอด
.......อากาศยานฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

๒๙ พ.ค.๖๐

ฝึกซ้อมกำลังสนับสนุน แผนป้องกันที่ตั้งกองบิน ๕๖ ประจำปี ๖๐
.... ..นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ พันธุ์ศรี เสนาธิการกองบิน ๕๖ ตรวจเยี่ยม และสังเกตการฝึกซ้อม กำลังสนับสนุน เพื่อเตรียมรับ
.... ..การตรวจสอบพร้อมรบ และทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งกองบิน ๕๖ ประจำปี ๖๐ ในระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
.... ..ณ สนามฝึกพันอากาศโยธิน กองบิน ๕๖

๒๖ พ.ค.๖๐
ฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟประจำปี ๒๕๖๐
.......
นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบให้ นาวาอากาศโท ธีระวัฒน์  จินดา นายทหารนิรภัยการบิน
.......กองบิน ๕๖ ร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี ข้าราชการ สังกัดหมวดดับเพลิงและกู้ภัย
.......แผนกช่างโยธา กองบิน ๕๖ ร่วมการฝึกซ้อม เพื่อเพิ่มทักษะ และทดสอบความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน
.......กรณีเกิดเหตุน้ำมันหกรั่วไหลหรือเกิดเพลิงไหม้  ณ สถานีเติมน้ำมันอากาศยานหาดใหญ่  ตำบลคลองหลา อำเภอหาดใหญ่
.......จังหวัดสงขลา

๒๕ พ.ค.๖๐

ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างวินัยทหาร
.... ..นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบให้ นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี เสนาธิการกองบิน ๕๖
.... ..กำกับดูแลการ ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างวินัยทหารให้มีระเบียบ และสามารถปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหารอย่างถูกต้อง ของข้าราชการ
.... ..ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน ๕๖ ในระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้ากองบังคับการ กองบิน ๕๖

๒๔ พ.ค.๖๐
พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน
.......
นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการชั้นประทวน
.......ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ กองบิน ๕๖

๒๔ พ.ค.๖๐

ต้อนรับ นายกรัฐมนตรี
.... ..พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาปาฐกถาเรื่อง “การขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ ในภาคใต้ และชมผลงานวิจัย
.... ..และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราช
.... ..สมบัติครบ ๖๐ ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมคณะติดตาม โดยมี
.... ..นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ  ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

๒๒ พ.ค.๖๐
พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
.......
นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนกุศล
.......ให้แก่บุพการีที่มีอุปการคุณ และกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก้ข้าราชการ โดยมี
.......ข้าราชการ,ลูกจ้าง, พนักราชการ และครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารแผนกสนับสนุนการบิน กองบิน ๕๖

๑๙ พ.ค.๖๐

ต้อนรับ ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
.... ..พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ร้อยเอก ไพบูลย์ สุขเจตนี เป็นผู้แทน
.... ..พระองค์ เดินทางมามอบสิ่งของพระราชทาน ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖
.... ..ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

๑๙ พ.ค.๖๐
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันอาภากร
.......
นาวาอากาศเอก ถาวร  พันธ์เรือง ผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมข้าราชการ กองบิน ๕๖  ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันอาภากร
.......ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
.......“องค์บิดาของทหารเรือไทย” ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร
.......เขตอุดมศักดิ์ แหลมสนอ่อน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

๑๘ พ.ค.๖๐

พิธีปฏิญาณตนผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค ๙ รุ่นที่ ๓
.... ..นาวาอากาศเอก อรรถพล ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฏิญาณตน ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน
.... ..ภาค ๙ รุ่นที่ ๓ ณ ห้องมาเจสติด ชั้น ๖ สยามนครินทร์คอมเพล็กซ์อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๑๗ พ.ค.๖๐
ทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล กองบิน ๕๖ ครั้งที่ ๒
.......
นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี  เสนาธิการกองบิน ๕๖ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ เข้าร่วมทอสอบสมรรถภาพ
.......ทางกายกำลังพล กองบิน ๕๖ ครั้งที่ ๒ ณ หอประชุมกองบิน ๕๖

๑๕ พ.ค.๖๐

พิธีอบรมกำลังสนับสนุน กองบิน ๕๖ ประจำปี ๖๐
.... ..นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมข้าราชการที่เป็นหน่วยสนับสนุน
.... ..กองบิน ๕๖ ประจำปี ๖๐ ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการรักษาการณ์ และการใช้กำลังในทางยุทธวิธี ในระหว่างวันที่ ๑๕- ๑๙ พฤษภาคม
.... ..๒๕๖๐ ณ หอประชุมกองบิน ๕๖

๑๕ พ.ค.๖๐
ต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
.......
พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะ เดินทางมาตรวจ
.......ราชการ และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยมี นาวาอากาศเอก แมนสรวง  สุวรรณ
.......รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

๘ พ.ค.๖๐

รับ-ส่ง องคมนตรี
.... ..พลเอก ธีรชัย  นาควานิช  องคมนตรี และคณะ เดินทางมาติดตาม และกำกับการดำเนินงาน และโครงการตามแนวทางพระราชดำริฯ
.... ..ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน
.... ..ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

๒ พ.ค.๖๐
ต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ
.......
พลอากาศตรี ธนศักดิ์  เมตะนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม
.......และให้คำแนะนำ คณะทำงานปฏิบัติการข่าวสารของ กองบิน ๕๖และเปิดการบรรยายแนวทางการปฏิบัติของข้าราชการทหารอากาศ
.......ในสถานการณ์ปัจจุบัน ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕๖ ในระหว่างวันที่ ๒ – ๓
.......พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน
.......ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

๒ พ.ค.๖๐

ข้าราชการ และครอบครัว กองบิน ๕๖ ไปกราบพระบรมศพ
.... ..นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ส่งคณะข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว กองบิน ๕๖
.... ..ไปกราบพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
.... ..และได้มอบปัจจัยสนับสนุนในการเดินทางไปกราบพระบรมศพให้ผู้แทนคณะ ณ หน้าลานอาคารร้านค้ารวม กองบิน ๕๖

 

11