วันที่
หัวข้อข่าว
๒๓ มี.ค.๖๐

.... ..กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้พื้นฐานการปั่นจักรยานเบื้องต้น
.... ..นาวาอากาศเอก อรรถพล  ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้พื้นฐาน
.... ..การปั่นจักรยานเบื้องต้น ของชมรมจักรยาน กองบิน ๕๖ /อาสาสมัครสายตรวจชุมชน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
.... ..ยาเสพติด กองบิน ๕๖ ให้กับ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ณ หอประชุมกองบิน ๕๖

๒๓ มี.ค.๖๐
.......กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัย
.......
นาวาอากาศเอก อรรถพล  ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านการรักษา
.......ความปลอดภัย ให้กับ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ณ หอประชุมกองบิน

๒๑ มี.ค.๖๐

.... ..โครงการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
.... ..นาวาอากาศเอก แมนสรวง  สุวรรณ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติ
.... ..มิชอบในภาครัฐ และฟังบรรยายโครงการป้องกันปราบปรามการทุจริต ณ หอประชุมกองบิน ๕๖

๒๑ มี.ค.๖๐
.......โครงการทำสัญญาและสาบานตนกำลังพลกองบิน ๕๖ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
.......
นาวาอากาศเอก แมนสรวง  สุวรรณ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานเปิดโครงการทำสัญญา และกระทำพิธีสาบานตนกำลังพล
.......กองบิน ๕๖ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และฟังบรรยายการรณรงค์ส่งเสริมการเรียนรู้ต้านทานยาเสพติด ณ หอประชุมกองบิน ๕๖

๒๑ มี.ค.๖๐

.... ..ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ มอบบ้านหลังใหม่ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
.... ..พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ หัวหน้าสำนักงานช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย
.... ..ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ และคณะ เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน จำนวน ๗ หลัง ให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย
.... ..ในพื้นที่อำเภอท่าชนะ และอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จนดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นตามกำหนดการครบทุกหลัง และได้จัด
.... ..พิธีมอบบ้านให้กับ ผู้ประสบอุทกภัย ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖
.... ..ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมพิธีมอบบ้าน ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๗

๒๐ มี.ค.๖๐
.......ต้อนรับ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
.......
พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมี
...... นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

๑๗ มี.ค.๖๐

.... ..ต้อนรับ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
.... ..พลอากาศตรี เฉลิมวงษ์ กีรานนท์ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมบรรยายสรุปกิจการ
.... . ในสายวิทยาการทหารสารวัตร ของกองบิน ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ
.... . ณ กองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๕๖

๑๔ มี.ค.๖๐
.......ต้อนรับ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
.......
พลอากาศโท อนุตตร  จิตตินันทน์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ /ประธานคณะอนุกรรมการด้านการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ
...... ศูนย์อำนวยการ และปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการแพทย์ โรงพยาบาล
...... กองบิน ๕๖ และตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการ
.......กองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ห้องบรรยายสรุปฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

๑๑ มี.ค.๖๐

.... ..วันคล้าย วันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๒ ครบรอบปีที่ ๒๕
.... ..นาวาอากาศเอก อรรถพล  ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมงานวันคล้าย วันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๒ ครบรอบปีที่ ๒๕
.... . ณ ห้องประชุมสมิหลา กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

๙ มี.ค.๖๐
.......พิธีเปิดหลักสูตรฝึกอบรม “องค์ความรู้สู่พัฒนาคุณภาพชีวิตกับ USO”
.......
นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ พันธุ์ศรี เสนาธิการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรฝึกอบรม “องค์ความรู้สู่พัฒนาคุณภาพ
...... ชีวิตกับ USO” โดยจะเป็นการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ให้แก่ กลุ่มประชาชนทั่วไป และกลุ่มนักเรียน
...... ณ ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน กองบิน ๕๖ (USO Net)

๘ มี.ค.๖๐

.... ..ต้อนรับ เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ และคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ
.... ..พลอากาศโท นพฎล  ทองพุ่ม  เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ  พร้อมด้วยคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/กรุงเทพฯ และภริยา
.... . เดินทางมาตรวจเยี่ยมรับฟังบรรยายสรุปภารกิจกองบิน ๕๖ และเดินทางไปศึกษาภูมิประเทศในพื้นที่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล
.... . โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์  ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

๖ มี.ค.๖๐
.......ต้อนรับ หัวหน้าคณะกรรมการควบคุมงานมาตรฐานการบิน ทหารอากาศ
.......
นาวาอากาศเอก กำพล  ลิปิกรณ์ หัวหน้าคณะกรรมการควบคุมงานมาตรฐานการบิน ทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจสอบ
.......มาตรฐานการบิน และประเมินค่า หน่วยบิน ๙๕๐๑, หน่วยบิน ๙๔๐๒ และหน่วยบิน ๙๒๐๑ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙  
...... ณ กองบิน ๕๖ ในระหว่างวันที่ ๖ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก แมนสรวง  สุวรรณ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖
...... ให้การต้อนรับ ณ ลาดจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

๔ มี.ค.๖๐

.... ..ต้อนรับ ผู้บัญชาการทหารบก/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
.... ..พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ เดินทางมา
.... . ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ
.... . ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

๒ มี.ค.๖๐
.......ต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี
.......
พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมาเป็นประธานเปิดอุทยานการเรียนรู้ปัตตานี (TK park Pattani)
...... โดยมี นาวาอากาศเอก แมนสรวง  สุวรรณ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง
...... จังหวัดสงขลา

๑ มี.ค.๖๐

.... ..ต้อนรับ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
.... ..พลอากาศตรี ชัยยะ  อุปริรัตน์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ เดินทางมาเป็นประธานคณะตรวจเยี่ยม
.... . สายวิทยาการอากาศโยธิน ณ กองบิน ๕๖ ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก แมนสรวง  สุวรรณ
.... . รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

 

11