วันที่
หัวข้อข่าว
๓๑ ธ.ค.๖๐

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ปี ๖๑
.... ..นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ นำข้าราชการ กองบิน ๕๖ และครอบครัว ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
.... ..ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย  ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ปี ๖๑  ณ วัดโคกเหรียง ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

๒๗ ธ.ค.๖๐

โครงการปีใหม่ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอกกานต์ มงคลบายศรี เสนาธิการกองบิน ๕๖
.... ..ร่วมกิจกรรมโครงการปีใหม่ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

๒๗ ธ.ค.๖๐

กิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
.... ..ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ณ หอประชุมกองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

๒๗ ธ.ค.๖๐

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ ร้องเพลงอวยพร และรับพรปีใหม่จากผู้บังคับการกองบิน ๕๖
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด
.... ..ธรรมสากลหาดใหญ่ ที่เดินทางมาร้องเพลงอวยพร และรับพรปีใหม่จากผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ
.... ..ณ หอประชุมกองบิน ๕๖

๑๙ ธ.ค.๖๐

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ จัดเจ้าหน้าที่และ
.... ..กำลังพล จำนวน ๒๕ คน รถบรรทุกเล็ก จำนวน ๑ คัน และรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ จำนวน ๑ คัน ร่วมกับกลุ่มดีเจศิลปินอาสาจังหวัด
.... ..สงขลา มอบข้าวสาร จำนวน ๒๑ กระสอบ ถุงยังชีพ จำนวน ๖๕๐ ชุด และน้ำดื่ม จำนวน ๑,๐๐๐ โหล ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย
.... ..ในพื้นที่ ตำบลคูขุด ตำบลคลองรี และตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

๑๘ ธ.ค.๖๐

ต้อนรับ รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ
.... ..นาวาอากาศเอก คมกริช  นันทวิสุทธิ์ รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจการปฏิบัติราชการ ณ กองบิน ๕๖ ระหว่าง
.... ..วันที่ ๑๘ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับและร่วมฟัง
.... ..การบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

๑๔ ธ.ค.๖๐

โครงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ
.... ..กองบิน ๕๖ ร่วมฟังบรรยายโครงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน
.... ..“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" ไปสู่การปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรม และเกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมกองบิน ๕๖

๑๔ ธ.ค.๖๐

อบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ เวร – ยาม ประจำส่วนราชการ
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในการอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ เวร – ยาม ประจำส่วนราชการ
.... ..กองบิน ๕๖ ณ หอประชุมกองบิน ๕๖

๑๓ ธ.ค.๖๐

ต้อนรับ ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
.... ..นาวาอากาศเอก เอกศักดิ์ เทภาสิต ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม
.... ..สายวิทยาการดุริยางค์หมวดดุริยางค์ กองร้อยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖โดยมี นาวาอากาศเอก อรรถพล ปานมงคล
.... ..รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖  ให้การต้อนรับ ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖

๑๓ ธ.ค.๖๐

ทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล กองบิน ๕๖ ครั้งที่ ๑
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานเปิดการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล กองบิน ๕๖
.... ..ครั้งที่ ๑  ( ประจำปี ๖๑ )  โดยมีข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ กองบิน ๕๖ ร่วมทดสอบ ณ หอประชุมกองบิน ๕๖

๑๑ ธ.ค.๖๐

ต้อนรับ เสนาธิการทหารเรือ
.... ..พลเรือเอก พิเชฐ  ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี
.... ..นาวาอากาศเอก กานต์  มงคลบายศรี เสนาธิการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

๑๑ ธ.ค.๖๐

ต้อนรับ องคมนตรี ผู้เชิญสิ่งของพระราชทาน
.... ..สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ธีรชัย นาควานิช
.... ..องคมนตรี เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสตูล โดยมี
.... ..นาวาอากาศเอก กานต์ มงคลบายศรี เสนาธิการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

๑๑ ธ.ค.๖๐

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ มอบให้
.... ..นาวาอากาศเอก  อรรถพล  ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ /รองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖  จัดเจ้าหน้าที่
.... ..และกำลังพล ๒๕ คน รถบรรทุกขนาดใหญ่ จำนวน ๑ คัน และรถบรรทุกเล็ก จำนวน ๒ คัน ร่วมกับเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง
.... ..ในจังหวัดสงขลา และบริษัทหาดทิพย์ นำเวชภัณฑ์ และน้ำดื่ม จำนวน  ๓,๖๐๐ ขวด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ตำบลโรง
.... ..อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

ธ.ค.๖๐

รับ - ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
.... ..สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธาน ในการพระราชทานรางวัลการทดสอบ
.... ..การอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้ และระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและเสด็จพระราช
.... ..ดำเนินไปในการพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
.... ..ประจำปี ๒๕๕๙ และผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๙
.... ..ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในการนี้ นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย
.... ..ข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖ เฝ้าฯ รับ - ส่งเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่
.... ..อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

๘ ธ.ค.๖๐

ต้อนรับ ผู้แทนพระองค์
.... ..พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันเอก เสกศิลป์  แสงคร ผู้แทนพระองค์
.... ..และคณะ เดินทางมามอบถุงยังชีพพระราชทาน “สร” ให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยมี
.... ..นาวาอากาศเอก อรรถพล  ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

ธ.ค.๖๐

ต้อนรับ ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
.... ..พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ เดินทางมา
.... ..ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี โดยมี นาวาอากาศเอก อรรถพล  ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖  ให้การต้อนรับ
.... ..ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

๖ ธ.ค.๖๐

กิจกรรมวันเอดส์โลก อบรมความรู้เรื่องโรคเอดส์ และการป้องกัน
.... ..โรงพยาบาลกองบิน ๕๖ จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก อบรมความรู้เรื่องโรคเอดส์ และการป้องกันให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
.... ..กองบิน ๕๖ ณ หอประชุม กองบิน ๕๖

๖ ธ.ค.๖๐

ต้อนรับ องคมนตรี ผู้เชิญสิ่งของพระราชทาน
.... ..สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ธีรชัย  นาควานิช
.... ..องคมนตรี เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดสงขลา โดยมี นาวาอากาศเอก
.... ..กานต์  มงคลบายศรี เสนาธิการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

๔ ธ.ค.๖๐

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตร
.... ..นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร
.... ..พระสงฆ์ ๑๐ รูป เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
.... ..พระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ ครอบครัวกองบิน ๕๖
.... ..ณ หอประชุมกองบิน ๕๖

๓ ธ.ค.๖๐

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี รองผู้บังคับการ
.... ..กองบิน ๕๖/รองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ มอบถุงยังชีพจำนวน ๑๕๐ ถุง ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย
.... ..ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งต้นขาม ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

๒ ธ.ค.๖๐

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
.... ..นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖/รองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ มอบถุงยังชีพ
.... ..จำนวน ๒๐๐ ถุง น้ำดื่ม จำนวน  ๑,๒๐๐ ขวด ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

๑ ธ.ค.๖๐

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
.... ..นาวาอากาศเอก อรรถพล  ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖/รองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ มอบถุงยังชีพ
.... ..จำนวน ๑๐๐ ถุง และน้ำดื่ม จำนวน ๑,๕๖๐ ขวด ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยและจัดเจ้าหน้าที่และกำลังพล จำนวน ๓๐ นาย
.... ..รถบรรทุกขนาดใหญ่ จำนวน ๑ คันและรถบรรทุกเล็ก จำนวน ๑ คันเพื่อขนย้ายสิ่งของ และสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ปลอดภัย ณ หมู่ที่ ๙
.... ..ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

๑ ธ.ค.๖๐

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
.... ..ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ กองบิน ๕๖

 

10