วันที่
หัวข้อข่าว
๑๔ ธ.ค.๖๐

โครงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ
.... ..กองบิน ๕๖ ร่วมฟังบรรยายโครงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน
.... ..“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" ไปสู่การปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรม และเกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมกองบิน ๕๖

๑๔ ธ.ค.๖๐

อบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ เวร – ยาม ประจำส่วนราชการ
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในการอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ เวร – ยาม ประจำส่วนราชการ
.... ..กองบิน ๕๖ ณ หอประชุมกองบิน ๕๖

๑๓ ธ.ค.๖๐

ต้อนรับ ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
.... ..นาวาอากาศเอก เอกศักดิ์ เทภาสิต ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม
.... ..สายวิทยาการดุริยางค์หมวดดุริยางค์ กองร้อยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖โดยมี นาวาอากาศเอก อรรถพล ปานมงคล
.... ..รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖  ให้การต้อนรับ ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖

๑๓ ธ.ค.๖๐

ทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล กองบิน ๕๖ ครั้งที่ ๑
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานเปิดการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล กองบิน ๕๖
.... ..ครั้งที่ ๑  ( ประจำปี ๖๑ )  โดยมีข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ กองบิน ๕๖ ร่วมทดสอบ ณ หอประชุมกองบิน ๕๖

๑๑ ธ.ค.๖๐

ต้อนรับ เสนาธิการทหารเรือ
.... ..พลเรือเอก พิเชฐ  ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี
.... ..นาวาอากาศเอก กานต์  มงคลบายศรี เสนาธิการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

๑๑ ธ.ค.๖๐

ต้อนรับ องคมนตรี ผู้เชิญสิ่งของพระราชทาน
.... ..สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ธีรชัย นาควานิช
.... ..องคมนตรี เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสตูล โดยมี
.... ..นาวาอากาศเอก กานต์ มงคลบายศรี เสนาธิการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

๑๑ ธ.ค.๖๐

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ มอบให้
.... ..นาวาอากาศเอก  อรรถพล  ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ /รองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖  จัดเจ้าหน้าที่
.... ..และกำลังพล ๒๕ คน รถบรรทุกขนาดใหญ่ จำนวน ๑ คัน และรถบรรทุกเล็ก จำนวน ๒ คัน ร่วมกับเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง
.... ..ในจังหวัดสงขลา และบริษัทหาดทิพย์ นำเวชภัณฑ์ และน้ำดื่ม จำนวน  ๓,๖๐๐ ขวด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ตำบลโรง
.... ..อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

ธ.ค.๖๐

รับ - ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
.... ..สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธาน ในการพระราชทานรางวัลการทดสอบ
.... ..การอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้ และระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและเสด็จพระราช
.... ..ดำเนินไปในการพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
.... ..ประจำปี ๒๕๕๙ และผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๙
.... ..ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในการนี้ นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย
.... ..ข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖ เฝ้าฯ รับ - ส่งเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่
.... ..อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

๘ ธ.ค.๖๐

ต้อนรับ ผู้แทนพระองค์
.... ..พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันเอก เสกศิลป์  แสงคร ผู้แทนพระองค์
.... ..และคณะ เดินทางมามอบถุงยังชีพพระราชทาน “สร” ให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยมี
.... ..นาวาอากาศเอก อรรถพล  ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

ธ.ค.๖๐

ต้อนรับ ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
.... ..พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ เดินทางมา
.... ..ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี โดยมี นาวาอากาศเอก อรรถพล  ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖  ให้การต้อนรับ
.... ..ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

๖ ธ.ค.๖๐

กิจกรรมวันเอดส์โลก อบรมความรู้เรื่องโรคเอดส์ และการป้องกัน
.... ..โรงพยาบาลกองบิน ๕๖ จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก อบรมความรู้เรื่องโรคเอดส์ และการป้องกันให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
.... ..กองบิน ๕๖ ณ หอประชุม กองบิน ๕๖

๖ ธ.ค.๖๐

ต้อนรับ องคมนตรี ผู้เชิญสิ่งของพระราชทาน
.... ..สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ธีรชัย  นาควานิช
.... ..องคมนตรี เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดสงขลา โดยมี นาวาอากาศเอก
.... ..กานต์  มงคลบายศรี เสนาธิการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

๔ ธ.ค.๖๐

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตร
.... ..นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร
.... ..พระสงฆ์ ๑๐ รูป เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
.... ..พระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ ครอบครัวกองบิน ๕๖
.... ..ณ หอประชุมกองบิน ๕๖

๓ ธ.ค.๖๐

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี รองผู้บังคับการ
.... ..กองบิน ๕๖/รองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ มอบถุงยังชีพจำนวน ๑๕๐ ถุง ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย
.... ..ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งต้นขาม ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

๒ ธ.ค.๖๐

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
.... ..นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖/รองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ มอบถุงยังชีพ
.... ..จำนวน ๒๐๐ ถุง น้ำดื่ม จำนวน  ๑,๒๐๐ ขวด ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

๑ ธ.ค.๖๐

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
.... ..นาวาอากาศเอก อรรถพล  ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖/รองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ มอบถุงยังชีพ
.... ..จำนวน ๑๐๐ ถุง และน้ำดื่ม จำนวน ๑,๕๖๐ ขวด ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยและจัดเจ้าหน้าที่และกำลังพล จำนวน ๓๐ นาย
.... ..รถบรรทุกขนาดใหญ่ จำนวน ๑ คันและรถบรรทุกเล็ก จำนวน ๑ คันเพื่อขนย้ายสิ่งของ และสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ปลอดภัย ณ หมู่ที่ ๙
.... ..ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

๑ ธ.ค.๖๐

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
.... ..ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ กองบิน ๕๖

 

1