วันที่
หัวข้อข่าว
๓ พ.ค.๖๑

พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในงานพิธีทำบุญบ้านผู้บังคับบัญชา
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในงานพิธี
.... ..ทำบุญบ้าน
ผู้บังคับบัญชา กองบิน ๕๖ เพื่อเป็นสิริมงคล โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๕๖ เข้าร่วมพิธี

๓ พ.ค.๖๑

รับ - ส่ง เสด็จ ฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์พัชรกิตติยาภา
.......พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และทรงเป็นประธาน
.......เปิดโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ข้าราชการกองบิน ๕๖
.......และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖ เฝ้า รับ -ส่ง เสด็จ ฯ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

๒ พ.ค.๖๑

ต้อนรับ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด และคณะ
.... ..นาย ศิรินทร์ยา  สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟู
.... ..สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  กองบิน ๕๖ ในระหว่างวันที่ ๒ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก อรรถพล  ปานมงคล
.... ..รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖  ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมหาหรือ ณ ห้องบรรยายสรุป ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

 

1