วันที่
หัวข้อข่าว
๑๒ มี.ค.๖๑

ต้อนรับ หัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานการบิน กรมจเรทหารอากาศ และคณะ
.... ..นาวาอากาศเอก กำพล  ลิปิกรณ์ หัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานการบิน กรมจเรทหารอากาศ และคณะ เดินทางมา
.... ..ตรวจสอบมาตรฐานการบิน และประเมินค่าปี ๖๑ หน่วยบิน ๙๕๐๑, ๙๔๐๒, ๙๒๐๑ ณ กองบิน ๕๖ ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ มีนาคม
.... . ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก กานต์  มงคลบายศรี เสนาธิการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม ณ ห้องบรรยายสรุป
.... ..ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

๑๒ มี.ค.๖๑

ต้อนรับ ผู้อำนวยการกองแผนและโครงการกรมจเรทหารอากาศ และคณะ
.......นาวาอากาศเอก อนันต์ชัย  ทองเจริญ ผู้อำนวยการกองแผนและโครงการ กรมจเรทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจ
.......แผนบริหารความเสี่ยง และจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ ๖๑ ณ กองบิน ๕๖ ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑โดยมี
.......นาวาอากาศเอก อรรถพล  ปานมงคลรองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม ณ ห้องบรรยายสรุป ฝูงบิน ๕๖๑
.......กองบิน ๕๖

๑๒ มี.ค.๖๑

ต้อนรับ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ และคณะ
.... ..นาวาอากาศเอก ปานพุทธ  ศรีฟ้า ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศและคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ
.... ..พระธรรมนูญ ของ กองบิน ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ห้องบรรยายสรุป
.... ..ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

๙ มี.ค.๖๑

วันคล้าย วันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๒ ครบรอบปีที่ ๒๖
.......นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖  ร่วมงานวันคล้าย วันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๒ ครบรอบปีที่ ๒๖
.......ณ ห้องประชุมสมิหลา กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

๘ มี.ค.๖๑

ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
.... ..สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา, จังหวัดพัทลุง,
.... ..จังหวัดตรัง และจังหวัดนราธิวาส ในระหว่างวันที่ ๕ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ในการนี้ นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการ
.... ..กองบิน ๕๖ และคุณอัญชลี ปานมงคล รักษาการประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕๖ เฝ้า ส่ง เสด็จ ฯ ณ ท่าอากาศยาน
.... .. นานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

๙ มี.ค.๖๑

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร
.......นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
.......ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ กองบิน ๕๖

๕ มี.ค.๖๑

รับเสด็จ ฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
.... ..สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา, จังหวัดพัทลุง, จังหวัดตรัง
.... ..และจังหวัดนราธิวาส ในระหว่างวันที่ ๕–๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ในการนี้ นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ และ
.... ..คุณศรินา  พันธุ์ศรี รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕๖ เฝ้ารับเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส
.... ..จังหวัดนราธิวาส

 

1