แผนกกำลังพล
แผนกการข่าว
แผนกธุรการ
แผนกยุทธการ
แผนกส่งกำลังบำรุง
แผนกกิจการพลเรือน
แผนกการเงิน
หมวดจัดหา
งบประมาณ
แผนกช่างอากาศ
แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส
แผนกขนส่ง
แผนกสวัสดิการ
แผนกช่างโยธา
แผนกสนับสนุนการบิน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ฝูงบิน ๕๖๑
กองพันทหารอากาศโยธิน
กองร้อยทหารสารวัตร
กองเทคนิค
ฝ่ายพลาธิการ
โรงพยาบาลกองบิน
อนุศาสนาจารย์