.................กองบิน ๕๖ จัดการอบรม และบรรยายเรื่องการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามและสร้างจิตสำนึก ด้านการรักษา ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ และการแข่งขันทักษะการปฏิบัติการไซเบอร์ ประจำปี ๖๓
.................นาวาอากาศเอก กิตติศักดิ์ สุวรรณรักษ์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการ กองปฏิบัติการไซเบอร์ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ บรรยายพิเศษเรื่องการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามและสร้างจิตสำนึกด้านการรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก เจษฎา ไศลบาท รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในการเปิดอบรม ณ อาคารหอประชุม กองบิน ๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และยังได้จัดฝึกอบรมการประเมินและตรวจสอบการรักษาความมั่งคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ให้แก่ข้าราชการ บน.๕๖ ที่มีความสนใจด้านไซเบอร์ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔ ก.พ.๖๓ เพื่อเสริมความรู้และทักษะปฏิบัติการไซเบอร์ให้สามารถเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในเชิงป้องกัน รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อร่วมแข่งขัน “RTAF Cyber Operations Contest 2020” ต่อไป