................

พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศและการบังคับบัญชาให้กับ พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศท่านใหม่ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๒
---------------------------------------------

ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณให้ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ เสนาธิการทหารอากาศ เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น ในวันนี้ (วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) กองทัพอากาศ จัดพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ ระหว่าง พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ซึ่งเกษียณอายุราชการ กับ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศท่านใหม่ โดยประกอบพิธี ดังนี้

- เวลา ๑๓.๓๐ น. พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ ณ โถงหน้าห้องรับรองกองทัพอากาศ

- เวลา ๑๓.๔๕ น. พิธีลงนามในเอกสารรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ

- เวลา ๑๓.๕๐ น. พิธีสวนสนามเนื่องในโอกาสรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ และมอบการบังคับบัญชา ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

สำหรับพิธีสวนสนามฯ ในครั้งนี้ กองทัพอากาศ ได้จัดกองทหารเกียรติยศ จำนวน ๔ กองพัน ประกอบด้วย ๑) กองพันนักเรียนนายเรืออากาศ รักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ๒) กองพันนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ ๓) กองพันทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ๔) กองพันต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เข้าร่วมการสวนสนาม

นอกจากนี้ยังได้จัดหมู่บินขับไล่สมรรถนะสูงของกองทัพอากาศ จำนวน ๔ หมู่บิน ทำการสวนสนามทางอากาศ ได้แก่
- หมู่บินที่ ๑ นามเรียกขาน EAGLE ทำการบินโดยเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค (F-5) จำนวน ๔ เครื่อง
- หมู่บินที่ ๒ นามเรียกขาน VIPER ทำการบินโดยเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก (F-16) จำนวน ๔ เครื่อง
- หมู่บินที่ ๓ นามเรียกขาน SHARK ทำการบินโดยเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๒๐/ก (GRIPEN) จำนวน ๔ เครื่อง
- หมู่บินที่ ๔ นามเรียกขาน DRAGON ทำการบินโดยเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่ ๒ (T-50TH) จำนวน ๔ เครื่อง

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ เป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๐ นักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๒๗ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ
- ผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทยประจำกรุงเบอร์ลิน และ รักษาราชการผู้ช่วยทูตทหารอากาศอากาศไทยประจำกรุงปารีส และรักษาราชการผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทยประจำกรุงโรม
- เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ
- รองเสนาธิการทหารอากาศ
- เสนาธิการทหารอากาศ

ก่อนจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ คนที่ ๒๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒