.................นาวาอากาศเอก ชำนาญ สุขทัศน์ รองผู้อำนวยการกองวิทยาการ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการ
ทหารอากาศโยธิน เป็นประธานกรรมการตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๒ โดยมี
นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ สนามฝึกกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖
เมื่อ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒