.................นาวาอากาศเอก กานต์ มงคลบายศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานจัดกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกด้าน
การรักษาความปลอดภัย ให้กับ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕๖ เข้าร่วมกิจกรรม
ณ หอประชุม กองบิน ๕๖ เมื่อ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒