.................นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย ผู้แทนท่าอากาศยานหาดใหญ่ ศูนย์ควบคุม
การบินหาดใหญ่ และผู้แทนบริษัทหาดทิพย์ จำกัด มหาชน ออกเยี่ยมเยียน และมอบปัจจัย (อินทผาลัม น้ำตาลทราย น้ำดื่ม)
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ ของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ในเทศกาลถือศีลอด เดือนรอมฎอน ประจำปี ๒๕๖๒
และ ร่วมละศีลอด ณ มัสยิดควนกบ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒