.................นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒
แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน ๕๖ และโรงเรียนต่างๆ รอบพื้นที่ กองบิน ๕๖ ณ หอประชุมกองบิน ๕๖
เมื่อ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒