.................พลอากาศโท ธนศักดิ์ เมตะนันท์ เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ/หัวหน้าสำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของกองบิน ๕๖ และประเมินศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมให้การต้อนรับ และรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒