.................พลอากาศเอก สมศักดิ์  หาญวงษ์ ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานี
รายงานหาดใหญ่ โดยมี นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน กองบิน ๕๖ เมื่อ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒