.................สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่
ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ในการนี้ นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖
ร่วมเดินทางมอบถุงยังชีพพระราชทานและจัดเจ้าหน้าที่กำลังพลจำนวน ๔๐ นาย สนับสนุนอำเภอสทิงพระ เพื่อลำเลียง
และยกถุงยังชีพพระราชทาน ณ หอประชุมรัตนโกสินทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เมื่อ ๘ มกราคม ๒๕๖๒