.................นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการ กองบิน ๕๖ เป็นประธานในการจัดบรรยายให้ความรู้ การป้องกันการ
ล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับ ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ได้เชิญ พันตรีธีติ์ สุขยิ่ง
อนุศาสนาจารย์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ หอประชุมกองบิน ๕๖
เมื่อ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒