.................พลอากาศเอก ศิริพล ศิริทรัพย์ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจําผู้บังคับบัญชา/ประธานกรรมการ
สิ่งแวดล้อม กองทัพอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของ กองบิน ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๒