.................นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน เป็นประธานในพิธีทำบุญแผนกช่างโยธา กองบิน 56 โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ เข้าร่วมพิธี ณ แผนกช่างโยธา กองบิน 56 เมื่อ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒