.......พิธี รับ – ส่ง หน้าที่ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖

กองทัพอนาวาอากาศเอก  วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ส่งมอบหน้าที่การปฏิบัติราชการ และการบังคับบัญชา
ในตำแหน่ง ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้แก่ นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕๖ เข้าร่วมพิธี ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑