...พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและทรงเป็นประธาน
..........เปิดโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ข้าราชการ
..........กองบิน ๕๖ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕๖ เฝ้า รับ -ส่ง เสด็จ ฯ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส อำเภอเมือง
........ จังหวัดนราธิวาส เมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑