...นาย ศิรินทร์ยา  สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟู
.........สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  กองบิน ๕๖ ในระหว่างวันที่ ๒ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก อรรถพล  ปานมงคล
.........รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมหาหรือ ณ ห้องบรรยายสรุป ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖
........ เมื่อ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑