.........................นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบให้ นาวาอากาศโท หญิงดลฤดี สุทธิโมกข์
......หัวหน้าแผนกสวัสดิการ กองบิน ๕๖ เป็นตัวแทน พร้อมข้าราชการ  ร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
..... เจ้าอยู่หัว พระเจษฎาราชเจ้า ณ หอประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
......เมื่อ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑