.......นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖  ร่วมงานวันคล้าย วันพระราชทานนามค่ายและวันสถาปนา
กองพลพัฒนาที่ ๔ ครบรอบ ๒๙ ปี ณ ค่ายรัตนพล ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑