....................นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖
......จัดเจ้าหน้าที่ พร้อมรถบรรทุกน้ำ แจกจ่ายน้ำ จำนวน ๑๘,๐๐๐ ลิตร เพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง ให้กับชุมชนที่ประสบภัยแล้ง หมู่ที่ ๕
......บ้านทุ่งเลียบ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑