..............พลอากาศโท สุรศักดิ์  อินทร์จำนงค์ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ
....... ส่งกำลังบำรุง ณ กองบิน ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ และเข้าร่วม
........ประชุม ณ ห้องบรรยายสรุป ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑