....................นาวาอากาศเอก กำพล  ลิปิกรณ์ หัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานการบิน กรมจเรทหารอากาศ และคณะ
.......เดินทางมาตรวจสอบมาตรฐานการบิน และประเมินค่าปี ๖๑ หน่วยบิน ๙๕๐๑, ๙๔๐๒, ๙๒๐๑ ณ กองบิน ๕๖ ในระหว่างวันที่
.......๑๒ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก กานต์  มงคลบายศรี เสนาธิการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม
.......ณ ห้องบรรยายสรุป ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑