.........นาวาอากาศเอก อนันต์ชัย  ทองเจริญ ผู้อำนวยการกองแผนและโครงการ กรมจเรทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจ
..แผนบริหารความเสี่ยง และจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ ๖๑ ณ กองบิน ๕๖ ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑โดยมี
..นาวาอากาศเอก อรรถพล  ปานมงคลรองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม ณ ห้องบรรยายสรุป ฝูงบิน ๕๖๑
..กองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑