.......สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา,จังหวัดพัทลุง,
.....จังหวัดตรัง และจังหวัดนราธิวาส ในระหว่างวันที่ ๕ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ในการนี้ นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการ
.....กองบิน ๕๖ และคุณอัญชลี ปานมงคล รักษาการประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕๖ เฝ้า ส่ง เสด็จ ฯ ณ ท่าอากาศยาน
.....นานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑