..............นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ
...... ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑